Spring over hovedmenu

Genåbningsplan april 2020

Plan for genåbning af Arbejdsmarkedets Hus med fysiske retsmøder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv.

1. Indledning

I forbindelse med regeringens beslutning den 11. marts 2020 om at lukke den offentlige sektor lukkede bl.a. Arbejdsretten for afholdelse af fysiske møder i Arbejdsmarkedets Hus med samtidig sikring af, at hastesager ville kunne behandles under nedlukningen, og med tilkendegivelse af, at andre retsmøder kunne behandles telefonisk eller via video, hvis de egnede sig hertil. Det har ikke i tiden herefter været nødvendigt at afholde fysiske retsmøder.

Efter regeringens og sundhedsmyndighedernes henstilling om at åbne domstolene igen, har Arbejdsrettens formand i samarbejde med sekretariatslederen besluttet nu at genåbne Arbejdsmarkedets Hus for afvikling af fysiske retsmøder i Arbejdsretten, tjenestemandsretterne og Afskedigelsesnævnet mv. under behørig hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige anbefalinger, således at smitterisikoen begrænses mest muligt. Det er forventningen, at alle sager vil kunne blive afviklet efter genåbningen i overensstemmelse med denne genåbningsplan.

Planen er gældende, indtil det sundhedsmæssige behov for planen ikke længere er til stede.

2. Sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sager

Gennemførelsen af de fysiske møder skal ske retssikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer om forholdsregler mod smittespredning. Disse anbefalinger kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/da/corona.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de vigtigste råd er:

  • en god håndhygiejne (primært håndvask samt evt. opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber, toiletter mv.)
  • at undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse,
  • at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Herudover har Arbejdsmarkedets Hus tilrettelagt arbejdet således, at der kan være min. 2 meter mellem alle personer i huset og min. 4 m2(nu 7,5 m2) gulvareal pr. person i hvert lokale, herunder om nødvendigt ved en begrænsning af antal tilhørere mv. Der vil ske daglig rengøring af de retslokaler og sidelokaler, der har været i brug.

Arbejdsmarkedets Hus har iværksat en række konkrete tiltag til sikring af, at sagsafviklingen ved fysiske retsmøder kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt for såvel ansatte og dommere som deltagerne i retsmøderne.

Parterne opfordres dog - indtil det sundhedsmæssige behov herfor ikke længere er til stede - fortsat til at overveje, om det er muligt og forsvarligt at behandle en sag på skriftligt grundlag eller som et telefonisk retsmøde eller via video, og i givet fald kontakte Arbejdsrettens sekretariat herom, således at vedkommende retsformand kan forholde sig hertil. Ligeledes kan det overvejes, om et vidne, som måtte være forhindret i at møde fysisk i Arbejdsmarkedets Hus, kan give møde via video.

Vedrørende fysiske retsmøder:

Arbejdsmarkedets Hus råder over tre retslokaler: "Store retssal", "Lille retssal" og "Grønne værelse". Herudover er der et retslokale på tredje sal, ligesom kantinen er inddraget som retslokale.

Alle retslokalerne er indrettet således, at afstandskravet mellem dommerne, partsrepræsentanter og parter/vidner på minimum 2 meter overholdes, ligesom der vil være minimum 4 m2 (nu 7,5 m2) gulvareal pr. person i retslokalet. Det er ved hvert retslokale anført, hvor mange personer, der maksimalt kan opholde sig i retslokalet på samme tid.

De nuværende sidelokaler til Arbejdsretten vil på grund af manglende mulighed for udluftning ikke blive lukket op. Parterne henvises i stedet til at anvende lokalerne på tredje sal. Disse lokaler er også indrettet således, at afstandskravet på minimum 2 meter overholdes. Det er ligeledes ved disse lokaler anført, hvor mange personer der maksimalt må opholde sig i lokalet på samme tid, således at de sundhedsfaglige retningslinjer respekteres.

Parterne anmodes om kun at møde med de repræsentanter, der er nødvendige til retsmødets gennemførelse.

Parterne anmodes endvidere om senest tre dage før et retsmøde på mailen
aretten@arbejdsretten.dk at oplyse, hvor mange personer der forventes at deltage i retsmødet fra hver side.

På baggrund heraf vil sekretariatet beslutte, hvilket retslokale der skal anvendes til det pågældende møde. Der vil på den elektroniske tavle i stueetagen på dagen for retsmødets afholdelse være information om, i hvilket retslokale sagen foretages.

Vedrørende adgangsforholdene i Arbejdsmarkedets Hus:

Ansatte, advokater, parter eller andre personer, der opholder sig i Arbejdsmarkedets Hus, opfordres til at holde afstand. Adgangsforholdene i Arbejdsmarkedets Hus er således, at der er mulighed herfor, når blot man tager hensyn til hinanden.

Ved henvendelse i receptionen må alle andre end sekretariatets personale ikke gå længere end til skranken.

Ved henvendelse i sekretariatet på 1. sal skal man holde afstand til sekretariatsmedarbejderen, og man må ikke gå tættere på skrivebordene end 2 meter. Der er etableret afstandsmarkeringer i form af tape på gulvet.
Der er opsat spritstandere ved indgangen og på alle etager
Vand og sæbe og så vidt muligt også håndsprit er tilgængeligt for alle
Der er opsat tydelig information om, at alle, der enten arbejder eller møder i retten, efterlever Sundhedsstyrelsens generelle råd til, hvordan smittespredning begrænses og risikogrupper beskyttes. Det indebærer bl.a.,at ingen, der er smittede eller har symptomer (selv milde symptomer) der kunne tyde på COVID-19, må møde i Arbejdsmarkedets Hus at alle opfordres til ved indgangen til Arbejdsmarkedets Hus at afspritte hænder og i øvrigt efter behov, og
at afstandskravet på ca. 2 meter overholdes.

På alle toiletter er der opsat plakater om håndvask. Efter håndvask må der kun anvendes engangsmaterialer som papirservietter mv. til at tørre hænderne. Der vil derfor ikke hænge håndklæder mv. ved håndvasken.

Vedrørende rengøring i Arbejdsmarkedets Hus:

Hygiejne, rengøring og udluftning prioriteres højt.

Der vil være daglig grundig rengøring i Arbejdsmarkedets Hus af de lokaler, som har været anvendt i dagens løb. Der er indgået aftale med rengøringsselskabet om, hvordan de får oplysning om anvendte lokaler og kvitterer for rengøringen heraf.

Der vil herudover være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder toiletter, vask, håndtag, gelændre, mikrofoner og bordoverflader, som berøres af mange.

Det samme retslokale vil ikke blive anvendt til flere retsmøder uden mellemkommende rengøring af fælles kontaktpunkter.

Vedrørende de ansattes tilstedeværelse i Arbejdsmarkedets Hus:

De ansatte kan fortsat arbejde hjemmefra i videst muligt omfang, når de ikke skal deltage i eller understøtte afholdelsen af fysiske retsmøder. Der er lagt en vagtplan, således at det sikres, at der er den fornødne bemanding i Arbejdsmarkedets Hus mv., og at de ansatte møder på forskudte tidspunkter.
Fysiske møder skal så vidt muligt begrænses, og det skal fortsat overvejes, om møder kan holdes via telefon eller over video, også selv om deltagerne er til stede på arbejdspladsen.

Fælles frokost indtages i det "Grønne Værelse" med behørig afstand.
Der afholdes ikke sociale arrangementer mv.

De ansatte har adgang til midler til rengøring af tastatur mv., når de er på arbejde i Arbejdsmarkedets Hus.

Hvis der afholdes fysiske møder, skal der være tilstrækkelig afstand mellem deltagerne. Møderne bør være så korte som muligt.
Vedrørende publikumsadgang

Restformanden/sekretariatslederen har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen.

3. Smittede og personer med symptomer på COVID-19

Ingen - hverken ansatte, advokater, parter eller andre personer - må komme ind i Arbejdsmarkedets Hus, hvis man er smittet, eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/da/corona.

4. Personer i risikogruppe

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal en person i risikogruppen "generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring".

Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide.