Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 19-08-2019

Sag nr. AR2018.0540

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver (advokat Michael Hegelund)

Dansk Erhverv Arbejdsgiver havde ikke handlet i strid med Hovedaftalens § 1 og § 3, stk. 1

Sagen angik, om DEA havde handlet i strid med Hovedaftalens § 1 og § 3, stk. 1, dels ved at have deltaget i DA's bestyrelsesvedtagelse om, at DA's medlemsorganisationer ikke må håndhæve bestemmelser, der forbyder forbund at indgå særoverenskomster på lempeligere vilkår end de vilkår, der følger af de enkelte organisationers egne overenskomster, dels ved herefter under overenskomstforhandlinger med 3F København at have gjort brug af denne vedtagelse med det formål at formå 3F København til at indgå overenskomst med DEA på lempeligere vilkår end, hvad der følger af HORESTA-overenskomsten, og dermed formå 3F København til at begå brud på overenskomsten.

Arbejdsretten udtalte, at afgørende for sagens udfald var, om DEA havde udvist en organisationsfjendtlig adfærd, og at FH havde bevisbyrden for, at dette var tilfældet.

Arbejdsretten udtalte endvidere, at DA's bestyrelsesbeslutning efter det for Arbejdsretten oplyste gik ud på, at DA's medlemsorganisationer helt generelt ikke må håndhæve bestemmelser, der forbyder forbund at indgå særoverenskomster på lempeligere vilkår end de vilkår, der følger af de enkelte DA-medlemsorganisationers egne overenskomster. DA har som hovedorganisation en vidtgående adgang til at råde over medlemmernes rettigheder, og det ikke var godtgjort, at beslutningen - som ikke griber ind i forbundenes rettigheder eller pålægger dem øgede pligter - skulle være udtryk for organisationsfjendtlighed eller organisationsforfølgelse mod noget forbund.

Arbejdsretten udtalte endelig, at det forhold, at DEA under efterfølgende overenskomstforhandlinger henviste til beslutningen og - på opfordring fra 3F København -fremskaffede dokumentation herfor, heller ikke som sådan kunne anses for en organisationsfjendtlig handling. Der var alene tale om videregivelse af oplysninger om et faktuelt forhold, som vel kunne have indflydelse på forbundets beslutningsgrundlag, men som ikke ændrer på, at det alene er 3F, som afgør, hvilke overenskomster 3F eller forbund under 3F vil indgå på hotel- og restaurationsområdet. 3F kan således selv beslutte, om 3F eller forbund under 3F vil overholde HORESTA-Overenskomstens forbud mod at indgå overenskomster på lempeligere vilkår end de, der følger af denne overenskomst.

Arbejdsretten frifandt på denne baggrund DEA.