Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 15-09-2010

Sag nr. AR2010.0147

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne og for Persolit Entreprenørfirma A/S.

Ikke godtgjort at virksomhed havde handlet organisationsfjendtligt.

A havde siden 2007 været sikkerhedsrepræsentant i virksomheden P A/S, og sikkerhedsarbejdet havde fungeret gnidningsfrit. I efteråret 2009 blev han genvalgt som sikkerhedsrepræsentant, idet der ikke rettidigt havde været opstillet andre kandidater. A orienterede i en e-mail sin afdelingsleder om valget. Dagen efter modtog A fra afdelingslederen en e-mail, som P's direktør skulle have haft. I e-mailen stod der bl.a.: "Ja så skete det igen, A […] sidder nu klæbet til taburetten i 2 år mere, som sikkerhedsrepræsentant. Der var ellers kørt en anden i stilling til posten, men på grund af nogle underlige klubvedtægter og teknikalitet, blev der ikke afholdt et egentligt valg til posten og deraf blev A siddende. Nogle gode forslag til kunne slippe af med ham?" For Arbejdsretten var det spørgsmålet, om P havde udvist en organisationsfjendtlig handling i strid med Hovedaftalens § 1, og om DI havde pådraget sig et organisationsansvar ved at undlade at erkende virksomhedens overenskomstbrud. Arbejdsretten frifandt P og DI, og udtalte bl.a., at Hovedaftalens § 1 efter omstændighederne også vil kunne omfatte en parts utidige indblanding i et valg af sikkerhedsrepræsentant eller angreb på en valgt sikkerhedsrepræsentant, hvis indblandingen eller angrebet er begrundet i organisationstilhørsforholdet. Afdelingslederens e-mail til A havde et særdeles uheldigt ordvalg, men kunne ikke i sig selv anses for at udgøre et bevis for, at P havde blandet sig - eller forsøgt at blande sig - i valget af sikkerhedsrepræsentant eller gjort forsøg på at komme af med A som sikkerhedsrepræsentant. Heller ikke de afgivne forklaringer eller bevisførelsen i øvrigt gav grundlag for at antage, at P havde foretaget sig nogen handlinger rettet mod klager eller klagers medlemmer begrundet i organisationstilhørsforholdet.