Spring over hovedmenu

Privatlivspolitik

Alle kan have tillid til, at vi håndterer, opbevarer og - hvis det er nødvendigt - videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Her i vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger og opfylder kravene i EU's forordning om databeskyttelse.

Sikkerhed

Arbejdsrettens arbejde med informationssikkerhed følger den såkaldte ISO27001-standard, som er den sikkerhedsstandard, staten følger. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger.

EU’s forordning om databeskyttelse stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i databehandleraftaler med vores leverandører kan vi sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har bl.a. en databehandleraftale med cBrain, som er leverandøren af vores journaliseringssystem.

Indgår dine oplysninger i en retssag eller ej?

Arbejdsretten vil nogle gange skulle behandle personoplysninger under udførelsen af sine judicielle opgaver, men også i forbindelse med ikke-judicielle opgaver.

Der er således forskel på reglerne for behandling af personoplysninger alt efter, hvorvidt disse indgår i en retssag eller ej.

Hvis din henvendelse ikke har direkte tilknytning til en retssag ved Arbejdsretten gå da til afsnittet ”Ikke-judicielle opgaver”.

Hvis din henvendelse har direkte tilknytning til en judiciel sag ved Arbejdsretten gå da til afsnittet ”Judicielle opgaver”. 


Ikke-judicielle opgaver

Behandling af dine oplysninger

Når du henvender dig til Arbejdsretten, er vi, som offentlig myndighed, forpligtet til at gemme dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere dig som person. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, e-mail eller CPR-nr. Vi håndterer de oplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder. Vi kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder, når det er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen vil afhænge af din henvendelse, men det overordnede formålet med behandling af dine personoplysninger vil generelt være at besvare din henvendelse bedst muligt. Oplysningerne behandles derfor også kun, hvis de vurderes at være relevante for besvarelsen af din henvendelse. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det i forhold til det fastsatte formål med den konkrete behandling. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysninger skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine oplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Arkivloven

Hvis det er nødvendigt, for at vi kan svare dig, giver vi oplysningerne videre til fx Beskæftigelsesministeriet, da Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriet. Vi kan også have lovmæssige forpligtelser, hvor det vil være nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre myndigheder. Det kan fx være, hvis det emne, du skriver om, hører til et andet ministeriums ansvarsområde.

Dine rettigheder

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du det, man kalder ”registreret” hos os. Som registreret har du en række rettigheder.

Du har ret til:

  • Indsigt - du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Berigtigelse - du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning - hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
  • Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet - du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder her

Du kan læse mere om EU's forordning om databeskyttelse og dine rettigheder her

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen fx i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder.

Du kan finde databeskyttelsesloven her

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:www.datatilsynet.dk

Retsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlige myndighed. Hjemlen til at håndtere dine oplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e, om brug af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og g om, brug af følsomme personoplysninger i databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.


Judicielle opgaver

Behandling af dine oplysninger

Når du henvender dig til Arbejdsretten i forbindelse med en retssag, indsamler og behandler vi personoplysninger for at sikre en korrekt gennemførelse af den retslige procedure og navnlig fremsendelsen af processkrifter til sagens parter. 

Disse behandlinger skal ligeledes gøre det muligt at formidle nyttige oplysninger vedrørende verserende eller afsluttede retssager i overensstemmelse med princippet om offentlighed i retsplejen og uafhængighedsprincippet.

Der er bl.a. tale om personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere dig som person. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, e-mail eller CPR-nr. Vi håndterer de oplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder. Vi kan også selv indhente oplysninger fra eller om dig fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder, når det er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde. Der kan også være tale om andre oplysninger, som er omhandlet i henholdsvis Arbejdsretsloven og omtalt på vores hjemmeside under afsnittet ”sagsbehandling”. Klik på nedenstående links for at læse mere.

Sagsbehandling

Arbejdsretsloven

Formålet med behandlingen

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysninger er at fremme behandlingen af den konkrete sag, herunder forberedelse og gennemførelse af sagen. Arbejdsretten vil som led i retssagsbehandlingen modtage relevante sagsakter, bilagsmateriale m.v. fra sagens parter. Domstolen kan også modtage relevante akter, udtalelser m.v. fra offentlige myndigheder. Oplysningerne behandles kun, hvis de vurderes at være relevante for behandlingen af den konkrete sag. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det i forhold til det fastsatte formål med den konkrete behandling. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Arkivloven

Dine rettigheder

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du det, man kalder ”registreret” hos os. Som registreret har du en række rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til:

  • Berigtigelse - du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som du har givet til os, men som vi har registreret forkert eller vildledende.
  • Begrænsning - hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som domstol kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i arkivloven.
  • Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har ret til indsigt i oplysninger, der indgår i en retssag efter databeskyttelseslovgivningen. Her gælder i stedet retsplejelovens regler om aktindsigt.

Du kan læse mere om retsplejelovens regler om aktindsigt her

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning her

Du kan læse mere om EU's forordning om databeskyttelse og dine rettigheder her

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen fx i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder.

Du kan finde databeskyttelsesloven her

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger: www.datatilsynet.dk

Retsgrundlaget

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som domstol. Hjemlen til at håndtere dine oplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra c og e, om brug af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra f, om brug af følsomme personoplysninger i databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Gode råd til forsvarlig håndtering af sager for retten

Du er selvstændigt ansvarlig for at påse, at du forsvarligt håndterer de oplysninger, som du får adgang til i forbindelse med dit bidrag til behandling af en retssag.

Denne folder, som er udarbejdet af Domstolsstyrelsen, giver dig gode råd og vejledning til forsvarlig håndtering af de sager, som du behandler.

Hent folderen her


Arbejdsretten er dataansvarlig

Som dataansvarlig skal vi sikre, at dine rettigheder hos os bliver opfyldt. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsretten
Sankt Annæ Plads 5
1060 København K
Telefon: 33 95 67 21
Mail: aretten@arbejdsretten.dk
CVR: 10 17 27 48

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du enten sender din mail krypteret eller fra e-Boks eller Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Vælger du at sende mailen fra Digital Post eller e-Boks, skal du vælge Beskæftigelsesministeriet som modtager. Da Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriet visiteres henvendelsen direkte over til os.

Digital Post

e-Boks

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til vores DPO, som rådgiver os og overvåger, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, du mener, DPO'en bør kende til.

Arbejdsretten har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver med Beskæftigelsesministeriet, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder.

Beskæftigelsesministeriet
Att: Databeskyttelsesrådgiver
Holmens Kanal 20
1060 København K
Telefon: 72 20 50 00
Telefontider: Tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16
Mail: Dpo@bm.dk

Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Her kan du klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

www.datatilsynet.dk

Cookies på arbejdsretten.dk

På arbejdsretten.dk bruges kun tekniske cookies.