Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 18-11-2010

Sag nr. AR2009.0683

FTF for Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S.

Banks forsinkede udbetaling af løn mv. havde ikke haft et sådant omfang, at der forelå et bodspådragende overenskomstbrud.

Nordea, der er Nordens største bank, outsourcede den 1. januar 2007 bankens lønadministration til en privat virksomhed. I Nordea Bank Danmark A/S (Nordea Danmark), der har omkring 10.000 ansatte og samlet en årlig lønsum på ca. 4 mia. kr., fandt overgangen til den private virksomheds lønsystem sted den 1. oktober 2008. Der blev i forbindelse med den første lønkørsel i oktober og i månederne herefter konstateret en del fejl, herunder navnlig manglende lønudbetalinger og manglende indbetaling til medarbejdernes pensionsordninger. Nordea Danmark erkendte, at fejlene indebar et brud på parternes overenskomst, men bestred, hvad klager hævdede, at bruddet skulle være bodspådragende. Arbejdsretten frifandt banken for påstanden om bod. Retten henviste til sin dom af 27. juni 2005 i A2004.955, A2004.957 og A2005.056, og udtalte herefter, at den tålegrænse, medarbejderne må acceptere, bl.a. må fastsættes i lyset af virksomhedens størrelse og fejlenes baggrund. Arbejdsretten bemærkede herved, at det næppe er praktisk muligt for meget store virksomheder som Nordea at gennemføre outsourcing af lønadministrationen, uden at dette i et vist omfang medfører fejl i forbindelse med lønudbetalinger mv. Arbejdsretten lagde til grund, at de opståede fejl i al fald ikke vedrørte beløb, der oversteg 0,06 % af bankens samlede årlige lønsum på ca. 4 mia. kr. Arbejdsretten fandt efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at banken ikke havde gjort, hvad der var muligt for hurtigt at rette op på de fejl, som implementeringen og outsourcingen af det nye lønsystem medførte. Arbejdsretten fandt det desuden ikke godtgjort, at de opståede fejl generelt førte til andre ulemper for de ansatte, end at de måtte gøre ledelsen opmærksom på, at løn eller lønandele ikke var modtaget rettidigt. Efter en samlet vurdering fandt Arbejdsretten, at de opståede fejl ikke havde været af en sådan karakter eller haft et sådant omfang eller medført sådanne ulemper, at den anførte tålegrænse kunne anses som overskredet.