Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 25-03-2010

Sag nr. A2006.351

Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S Biintervenient til støtte for indklagede: FTF.

En koncernaftale indgået mellem en virksomhed og et fagforbund var ikke organisationsfjendtlig eller i strid med andre af virksomheden indgåede kollektive overenskomster.

Sagen udsprang af en koncernaftale, som CSC Danmark A/S havde indgået med PROSA, og som arbejdstagersiden mente favoriserede PROSA på en måde, som var organisationsfjendtlig over for HK/Privat og i strid med forudsætningerne bag de mellem CSC Danmark og HK/Privat indgåede kollektive overenskomster, herunder overenskomster, som var hvilende, fordi HK/Privat ikke opfylder overenskomsternes 50 %´s regel. Arbejdstagersiden mente endvidere, at Dansk Erhverv Arbejdsgiver var delagtig i det påståede brud, og at der forelå bodspådragende adfærd fra de indklagedes side

Arbejdsretten slog fast, at bevisbyrden for, at der foreligger en overtrædelse af Hovedaftalens § 1 og en tilsidesættelse af forudsætningerne bag Landsoverenskomsten indgået mellem Dansk Erhverv og HK, påhviler klager, og Arbejdsretten udtalte, at retten ikke i den forbindelse kunne tage stilling til de under sagen rejste spørgsmål vedrørende fortolkning af Landsoverenskomsten, idet de i givet fald må finde deres løsning ved fagretlig behandling, herunder eventuelt ved faglig voldgift.

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at PROSA traditionelt har organiseret hovedparten af CSC-koncernens edb-teknikere, og at den anfægtede koncernaftale blev indgået efter krav herom fra PROSA som et led i fornyelsen af overenskomsterne med PROSA for 2004-2007. Hovedformålet var i den forbindelse at undgå, at CSC-koncernen skulle kunne have et økonomisk incitament til at placere medarbejdere i et bestemt af koncernens selskaber. Aftalen fandt som udgangspunkt ikke anvendelse på selskaberne CSC Scandihealth A/S og SCS Airline Solutions A/S eller i tilfælde, hvor der var indgået aftale med andre organisationer, og der var i aftalen taget forbehold for, at almindelige arbejdsretlige grundsætninger og principper skulle respekteres. Det var ikke godtgjort, at dette ikke også havde været tilfældet, og det var heller ikke godtgjort, at koncernaftalen havde gjort indgreb i HKs overenskomstmæssige rettigheder hverken i forhold til de af CSC-koncernens datterselskaber, som HK i forvejen havde overenskomst med, eller i forhold til HKs rettigheder i henhold til Landsoverenskomsten.

På den baggrund tog Arbejdsretten de indklagedes frifindelsespåstand til følge, da det ikke fandtes godtgjort, at CSC Danmark havde overtrådt Hovedaftalens § 1 eller havde handlet i strid med forudsætningerne bag Landsoverenskomsten indgået mellem Dansk Erhverv og HK.