Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 25-11-2010

Sag nr. AR2010.0163

Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Danish Crown A.m.b.A.

Lokalt indgåede aftaler om forhøjet akkordaflønningsgrundlag kunne opsiges til udløb med overenskomst.

I forbindelse med overgang til tidsstuderede akkorder på nogle af Danish Crowns kreaturslagterier blev der i 2004 indgået aftaler om et forhøjet akkordaflønningsgrundlag (basistal); nemlig det i parternes overenskomstgrundlag fastsatte med tillæg af 7 %. Til ophør den 12. februar 2010 opsagde Danish Crown i november 2009 med 3 måneders varsel det, virksomheden betegnede som "kutymen" om det forhøjede basistal på de berørte kreaturslagterier. Opsigelserne gav anledning til en uoverensstemmelse, idet klager på sin side navnlig anførte, at aftalerne om det forhøjede basistal var blevet en del af overenskomstgrundlaget i forbindelse med indførelsen af tidsstuderede akkorder, og at de derfor alene kunne opsiges sammen overenskomsten med det herfor gældende varsel. Heroverfor anførte indklagede navnlig, at der var tale om lokalaftaler, der efter almindeligt arbejdsretligt udgangspunkt kunne opsiges med at passende varsel på 3 måneder. Arbejdsretten lagde til grund, at de omhandlede forhøjede akkordaflønningsgrundlag var vilkår, der hvilede på lønaftaler indgået lokalt på de enkelte slagterier, og at det således ikke fulgte af en af organisationerne fastsat akkordbasis eller andet overenskomstgrundlag. Arbejdsretten udtalte endvidere bl.a., at tillægget på 7 %, som udgjorde et ikke uvæsentligt løntillæg, måtte antages at være indgået som en ikke uvæsentlig forudsætning for arbejdstagersidens accept af at overgå til tidsstuderede akkorder. Under de således foreliggende omstændigheder fandt Arbejdsretten, at lokalaftalerne havde haft en så tæt tilknytning til overenskomsten, at de ikke havde kunnet opsiges uafhængigt af denne. Aftalerne havde således først kunnet opsiges til ophør den 1. marts 2010, som var det tidspunkt, hvor overenskomsten udløb, og Arbejdsretten pålagde herefter Danish Crown at foretage efterbetaling vedrørende de omfattede medarbejdere for perioden 12. februar til 1. marts 2010. Der var ikke grundlag for at pålægge indklagede at betale bod.