Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 10-02-2011

Sag nr. AR2010.0051

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for et medlem

Arbejdsgiver blev ikke pålagt bod for iværksættelse af en kontrolforanstaltning mod en elev for narkotika.

En murermester, A, blev i sommeren 2009 klar over, at hans elev, E, var begyndt at bruge narkotika i sin fritid. A afholdt derfor et møde med E i august måned 2009, hvor også E's mor deltog. På mødet erkendte E et vist misbrug, og det blev derfor bl.a. aftalt, at E ikke skulle tage stoffer, hverken i sin fritid eller på arbejde, og at ansættelsesforholdet kunne ophæves, såfremt E handlede i strid med aftalen.

Nogle uger efter mødte A - en søndag morgen - E, som var på vej hjem fra byen. A fik ved denne lejlighed mistanke om, at E var påvirket af narkotika. Næste morgen mødte A op på en byggeplads tilhørende E's erhvervsskole og forlangte, at E skulle afgive en urinprøve ved at urinere i en medbragt arbejdsspand. E indvilligede heri, og testen - som var en håndkøbstest - viste udslag for forskellige narkotiske stoffer. A meddelte derpå E, at han på grund af den positive test var nødsaget til at ophæve uddannelsesaftalen. E fik et par dage senere foretaget en ny test på et rusmiddelcenter, og denne test viste sig at være negativ. Tvistelighedsnævnet afgjorde i en kendelse afsagt den 13. august 2010, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var sket med urette, og pålagde A at betale en godtgørelse til E.

E's fagforening, 3F, havde indbragt A for Arbejdsretten med påstand om, at A skulle betale en efter arbejdsretten fastsat bod for overtrædelse af "Aftale om kontrolforanstaltninger" mellem LO og DA af 27. oktober 2006 , subsidiært ledelsesretten, ved at have afkrævet E en urintest. 3 F henviste til, at test af urin må anses for at være en kompliceret procedure, hvor der er betydelige risici for fejlkilder. En test ved hjælp af denne metode savnede et rimeligt og fornuftigt formål, og udførelsesmetoden var krænkende for E og uproportional. Over for dette anførte DA som mandatar for A, at aftalen af 27. oktober 2006 ikke finder anvendelse på den undersøgelse, som blev foretaget, da der var tale om en undersøgelse, som blev iværksat på baggrund af en konkret begrundet mistanke om, at E havde indtaget stoffer i strid med den aftale, som han havde indgået med A. Undersøgelsen var sagligt begrundet, idet der var en konkret, aktuel og velbegrundet mistanke, og det var nødvendigt at foretage undersøgelsen straks, da formålet eller ville være forspildt. Undersøgelsen blev foretaget på en ikke krænkende måde, og E medvirkede frivilligt ved undersøgelsen.

Arbejdsretten fandt, at aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger må forstås således, at den regulerer betingelserne for at iværksætte forebyggende kontrolforanstaltninger. Aftalen regulerer ikke den situation, at der - uden at der har været iværksat forebyggende kontrolforanstaltninger - opstår behov for kontrol af en medarbejder på baggrund af en konkret og aktuel mistanke om pligtstridigt forhold. Aftalen af 27. oktober 2006 fandt derfor ikke anvendelse på undersøgelsen i den foreliggende sag. Med hensyn til spørgsmålet, om der var handlet i strid med ledelsesretten, fandt Arbejdsretten, at der forelå en konkret og aktuel mistanke, og at A derfor havde været berettiget til at afkræve E en undersøgelse for narkotika. Undersøgelsen blev ikke gennemført på en måde, der var krænkende for E. Undersøgelsen blev imidlertid gennemført på en uprofessionel måde, idet E blev bedt om at tisse i en spand, som ikke var rengjort og steril, og der blev anvendt en testmetode, som ikke er fri for fejlkilder. Undersøgelsen fik den for E alvorlige konsekvens, at hans uddannelsesaftale blev ophævet. A fandtes derfor at have overtrådt ledelsesretten, men forholdet fandtes ikke at have en sådan karakter og grovhed, at A skulle idømmes en bod.