Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 13-10-2011

Sag nr. AR2010.0541

Lærernes Centralorganisation for Danmarks Lærerforening for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg mod KL for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommune og lærerkreds blev hver især frifundet for at skulle betale bod til den anden part.

En kommune, K, havde i en e-mail fra Ks HR-afdeling, sendt i foråret 2009 til bl.a. den lokale lærerkreds, meddelt, at aftaler om ansættelse af tjenestemandspensionister ved Ks skoler alene kunne indgås med Ks HR-afdeling, og ikke - som der hidtil havde været givet delegation til - med skolelederne på de skoler, hvor lærerne skulle ansættes. Baggrunden for udmeldingen var flere tilfælde, hvor pensionerede tjenestemænd efter aftaler indgået mellem en skoleleder og lærerkredsen var blevet ansatte i overenskomstdækkede, tidsbegrænsede stillinger på vilkår om, at de oppebar fuld overenskomstmæssig løn oven i deres tjenestemandspension. Ks mail blev ud over til lærerkredsen også sendt til skolelederne i K.

I slutningen af oktober 2009 rettede en skoleleder ansat i K henvendelse til lærerkredsen om ansættelse af en pensioneret tjenestemand i en tidsbegrænset overenskomstlønnet stilling. Henvendelsen resulterede i, at skolelederen og lærerkredsen indgik en aftale om ansættelse på samme vilkår, som der tidligere var indgået aftale med lærerkredsen om. I november 2009 meddelte Ks HR-afdeling, efter at have blevet bekendt med aftalen, at der ikke ville blive udfærdiget et ansættelsesbrev på de i aftalen fastsatte ansættelsesvilkår. Lærerkredsen og skolelederen svarede K i flere mails, at de anså sig for kompetente til at indgå aftalen. K fremsendte i tilknytning hertil et udkast til en generel aftale til lærerkredsen, som denne afviste.

I december 2009 indgik lærerkredsen en lignende aftale for en anden pensioneret tjenestemandsansat lærer, også denne gang blev aftalen indgået med en lokal skoleleder, som havde rettet henvendelse til lærerkredsen herom.

I februar 2010 blev der over for K fremsat krav om udbetaling af løn til de to pensionerede tjenestemænd i henhold til de med skolelederne indgåede aftaler. K afviste at være bundet af de aftaler, som var indgået mellem de to skoleledere og lærerkredsen, og udfærdigede i stedet ansættelsesbreve for de to lærere baseret på timelønsafregning. Disse vilkår blev imidlertid ikke accepteret af lærerne og lærerkredsen. Efter flere forgæves mæglingsforsøg indbragte lærerkredsen K for Arbejdsretten, idet man påstod K idømt bod for overtrædelse af parternes overenskomst, da parterne i tilknytning til overenskomstens bestemmelse om, at den ikke omfattede pensionerede tjenestemænd, havde aftalt, at ansættelsesvilkårene ved ansættelse af pensionerede tjenestemænd skulle aftales mellem ansættelsesmyndigheden og Lærernes Centralorganisation. K påstod sig frifundet, og nedlagde samtidig en selvstændig påstand om, at lærerkredsen skulle idømmes en bod for på illoyal måde at have forsøgt at forpligte kommunen i henhold til de indgåede aftaler på trods af, at lærerkredsen måtte have været klar over, at aftalerne ikke var gyldigt indgået.

Arbejdsretten udtalte, at K ikke havde godtgjort, at man i forhold til lærerkredsen havde været berettiget til at se bort fra den ansættelsesaftale, som lærerkredsen i oktober 2009 havde indgået med den lokale skoleleder. Kommunen havde derfor ved ensidigt at fastsætte den pågældende lærers ansættelsesvilkår brudt sine overenskomstmæssige forpligtelser over for lærerkredsen. Som følge af kommunens reaktion og udmeldinger i november 2009 kunne lærerkredsen derimod ikke ved indgåelsen af aftalen i december 2009 have været i tvivl om, at aftalen var i strid med meddelelsen i HR-Afdelingens mail i foråret 2009. Arbejdsretten fandt, at det ikke var i strid med Ks overenskomstmæssige forpligtelser, at K i denne situation ensidigt havde fastsat den pågældende lærers ansættelsesvilkår, ligesom Arbejdsretten fandt, at lærerkredsen ved at have indgået den pågældende aftale havde tilsidesat sin pligt til at agere loyalt i overenskomstforhold.

Arbejdsretten fandt dog, at der i begge de pligtstridige forhold også var udvist kritisabel adfærd fra modpartens side, og frifandt derfor begge sagens parter for den anden parts påstand om betaling af bod.