Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 16-11-2011

Sag nr. AR2011.0455

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere(GLS-A).

Stedet for afholdelse af fællesmøder.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Gartneri,- Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) havde begået brud på de fagretlige regler og skulle betale bod ved at fastholde, at et fællesmøde med LO skulle afholdes på GLS-A's kontor i Århus og ikke i København.

Arbejdsretten gav LO medhold i, at LO kan forlange, at fællesmøder med GLS-A afholdes i København, idet Arbejdsretten fandt det mest nærliggende at antage, at det ved indgåelsen af hovedaftalen mellem LO og SALA i 1974 var forudsat, at fællesmøder skulle afholdes i København, med mindre parterne i det enkelte tilfælde aftalte andet.  Arbejdsretten henviste i den anledning til, at det fremgår af C. Ove Christensens Lov om Arbejdsretten med kommentarer, at såvel LO som SALA til brug ved Folketingets forhandlinger om loven havde udtalt, at fællesmøder altid havde været afholdt i København, og at det af praktiske grunde må anses for mest hensigtsmæssigt, at denne ordning blev bibeholdt.

Da der imidlertid indtil afsigelsen af denne dom har foreligget en begrundet tvivl om spørgsmålet, fandt Arbejdsretten ikke grundlag for at pålægge GLS-A bod, hvorefter GLS-A blev frifundet for LO's bodspåstand.