Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 17-05-2011

Sag nr. AR2011.0180

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S mod FTF for PROSA for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS-klubben.

Om fortolkning af en konfliktaftale.

CSC og PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS-klubben opsagde deres indbyrdes kollektive overenskomster til udløb den 1. juni 2009. Den 26. august 2009 afgav PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS første strejkevarsel i overensstemmelse med de mellem parterne indgåede aftalte konfliktregler. CSC afgav den 28. august 2009 første lockoutvarsel, der den 24. januar 2011 efter resultatløse forhandlinger blev fulgt op af specifikt lockoutvarsel omfattende henholdsvis 51 og 85 navngivne personer. Lockouten blev iværksat den 9. februar 2011 og omfattede da 16 færre medarbejdere end varslet. Den 11. februar 2011 afgav PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS specifikke strejkevarsler. CSC protesterede den 14. februar 2011 mod de specifikke strejkevarsler og indgav den 22. februar 2011 klageskrift til Arbejdsretten. PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS anfægtede den 24. februar 2011 den iværksatte lockout for så vidt angår 48 medlemmer.

Den 24. marts 2011 afsagde Arbejdsretten deldom i sagen, hvor den fastslog, at konfliktaftalerne ikke kunne forstås således, at medlemmer af PROSA kunne være i konflikt og samtidig være på arbejde og modtage fuld løn for alene at udføre den del af deres sædvanlige opgaver, der er friholdt i henhold til konfliktaftalerne. Samtidig bemærkede Arbejdsretten, at den på baggrund af de forelagte oplysninger ikke kunne vurdere, om en række medarbejdere havde arbejdsopgaver af en sådan karakter, at de i henhold til konfliktaftalerne ikke kunne deltage i arbejdsstandsning. Sagen blev for så vidt angår disse medarbejdere udsat. Det er dette, Arbejdsretten med denne dom har taget stilling til.

I den foreliggende sag udtalte Arbejdsretten, at der efter arbejdsretlig praksis er en vidtgående konfliktret ved overenskomstfornyelse. En aftale, hvor to ligeværdige parter begrænser denne frie konfliktret, skal derfor fortolkes indskrænkende. Det afgørende i sagen var herefter, om de omtvistede medarbejdere havde væsentlig betydning for den allerede kørende drift.

Arbejdsretten foretog herefter en konkret vurdering af, om de enkelte medarbejdere efter bevisførelsen kunne anses for at være nødvendige for opretholdelsen af den kørende drift og kom frem til, at 7 medarbejdere uretmæssigt var udtaget til lockout, således at ansættelsesforholdet for disse skulle retableres med tilbagevirkende kraft fra den 9. februar 2011, og at 4 medarbejdere, der var varslet i strejke, var omfattet af konfliktaftalen og således ikke kunne deltage i en strejke.

Arbejdsretten fandt, at forholdet ikke havde en sådan karakter og grovhed, at bod var forskyldt.