Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 19-12-2011

Sag nr. AR2011.0001

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for DSV Road A/S.

Forlængelse af opsigelsesvarsel.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det forhold, at en opsagt medarbejder holdt ferie i opsigelsesperioden på trods af bestemmelsen i ferielovens § 16, stk. 3, indebar, at medarbejderens opsigelsesperiode skulle forlænges med antallet af feriedage.

Arbejdsretten anså sagen som indbragt for retten med påstand om, at der forelå et overenskomstbrud, idet klager havde gjort gældende, at Niels Erik Jensens opsigelsesvarsel i medfør af ferielovens § 16, stk. 1, var forlænget med antallet af feriedage. Det påståede overenskomstbrud består herefter i, at Niels Erik Nielsen ikke har modtaget løn i den forlængede opsigelsesperiode.

Arbejdsretten tog herefter stilling til, om klager havde ret i, at ferielovens § 16, stk. 1, fører til, at opsigelsesvarslet blev forlænget i det foreliggende tilfælde.

Arbejdsretten fandt på baggrund af bevisførelsen ikke, at der var grundlag for at fastslå, at parterne havde aftalt en fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1. På den anden side var der heller ikke tale om, at arbejdsgiveren havde forlangt, at lønmodtageren skulle afholde sin hovedferie i opsigelsesperioden. Lønmodtageren havde afholdt sin hovedferie i opsigelsesperioden med arbejdsgiverens vidende og uden indsigelse fra denne.

Efter en ordlydsfortolkning af ferielovens § 16, stk. 1 fandt Arbejdsretten, at opsigelsesvarslet ikke automatisk skulle forlænges med antallet af feriedage, når lønmodtageren havde holdt en planlagt ferie i opsigelsesperioden, uden at dette har været pålagt ham af arbejdsgiveren. Da et sådant resultat endvidere ville stride mod ferieretlig teori og administrativ praksis, fandt Arbejdsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at opsigelsesvarsel havde været forlænget i det foreliggende tilfælde. Der var derfor ikke grundlag for det fremsatte efterbetalingskrav, og der forelå ikke noget overenskomstbrud.