Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 19-05-2011

Sag nr. AR2010.0431

FTF for Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Nykredit Realkredit A/S.

Lønreduktioner var ikke kamufleret overenskomststridig lockout.

Nykredit Realkredit A/S gennemførte i løbet af foråret og sommeren 2010 lønnedsættelser for et større antal medarbejdere i den tidligere Forstædernes Bank, som Nykredit havde overtaget i 2008. Hovedtvisten i sagen var, om disse lønnedsættelser udgjorde en kamufleret overenskomststridig lockout.

Arbejdsretten bemærkede indledningsvist, at det var ubestridt, at lønnen til de berørte medarbejdere også efter lønreduktionernes gennemførelse overholdt de krav til lønnens størrelse, som følger af parternes normallønsoverenskomst.

Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at lønreduktionerne indgik som led i en fusionsproces, hvorved Forstædernes Bank blev fusioneret ind i Nykredit, at de blev gennemført under overholdelse af de regler om forhandling, der følger af overenskomsten og lovgivningen, og at de var begrundet i økonomiske og strukturelle forhold.

FTF fandtes herefter ikke at have løftet sin bevisbyrde for, at lønreduktionerne var foretaget i kamphensigt som led i en kamufleret overenskomststridig lockout.

Arbejdsretten bemærkede videre, at det efter bevisførelsen tværtimod måtte lægges til grund, at lønreduktionerne var driftsmæssigt begrundede og lå inden for, hvad Nykredit kunne gennemføre i henhold til arbejdsgiverens almindelige ledelses- og dispositionsret. Det forhold, at Nykredit forinden forgæves havde forsøgt at indgå en kollektiv aftale med Finansforbundet om lønreduktionerne, kunne ikke føre til et andet resultat.

Nykredit blev derfor frifundet.