Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 20-04-2011

Sag nr. AR2010.0664

Landsorganisationen i Danmark for FOA – Fag og Arbejde mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Arriva Skandinavien A/S.

Busselskab frifundet for overenskomstbrud. (konkurrerende overenskomster)

FOA har gennem en årrække haft overenskomst med busselskabet Arriva, hvoraf det blandt andet fremgår, at overenskomsten dækker chauffører i Arriva Skandinaviens driftsområder på Islev og Ryvang samt nye driftsområder inden for Københavnsområdet. Arriva er endvidere omfattet af en overenskomst med 3F.

I 2007 overtog Arriva en række aktiviteter fra det franske selskab Veolia, deriblandt et garageanlæg på Vasbygade, København SV, hvor alle chauffører var omfattet af 3F-overenskomsten. Disse chauffører fortsatte på 3Fs overenskomst efter Arrivas erhvervelse af Veolia. Arriva besluttede sig for at lukke Vasbygade-anlægget, og chaufførerne blev som følge heraf overført til to eksisterende anlæg samt et helt nyt anlæg på Amager. Anlægget på amager blev taget i brug i januar 2009, og Arriva oplyste over for FOA, at kørslen på dette anlæg var "planlagt udført efter reglerne i 3F overenskomsten", hvilket FOA protesterede mod. Parterne kunne ikke blive enige, og FOA anlagde sag for Arbejdsretten med påstand om, at Arriva skulle betale bod for brud på FOA-overenskomsten. Det var for Arbejdsretten oplyst, at der på et tidspunkt havde været 15 FOA medlemmer på Amager-anlægget. Der var under sagen enighed om, at 3F-overenskomsten og FOA-overenskomsten begge er gældende på Amager-anlægget som parallelle overenskomster.

FOA anførte blandt andet, at de overflyttede chauffører har ret til frit at vælge, hvilken af overenskomsterne, de ønsker at være omfattet af, og at et sådant valg foretages gennem chaufførernes faglige medlemskab, således at chaufførerne ved deres medlemskab af enten 3F eller FOA tilkendegiver, om de vil omfattes af 3F- eller FOA-overenskomsten. FOA-overenskomsten er i øvrigt så gunstig for chaufførerne, at den efter almindelig arbejdsretlig teori og praksis skal anvendes for alle chauffører frem for 3F-overenskomsten.

Arriva anførte heroverfor blandt andet, at chaufførerne fra Vasbygade alle var medlem af og ansat under 3F-overenskomsten, da Arriva erhvervede anlægget fra Veolia. Der var således ingen anledning for at Arriva til at lade chaufførerne vælge mellem overenskomsterne, og ingen af chaufførerne valgte efter Arrivas overtagelse af anlægget at skifte til FOA-overenskomsten. Det samme var tilfældet, da Vasbygade-anlægget blev lukket og en del af chaufførerne fra dette anlæg blev overført til Amager-anlægget. Arriva bestred i øvrigt, at FOA-overenskomsten var så fordelagtig for chaufførerne, at den efter almindelige arbejdsretlige regler kunne fortrænge den anden overenskomst.

Arbejdsretten bemærkede indledningsvis, at det i en tidligere faglig voldgift var fastslået, at der ikke er det fornødne grundlag for at fastslå, at FOA-overenskomsten indeholder gunstigere vilkår end for chaufførerne under 3F-overenskomsten. Chaufførerne har derfor ret til at vælge, hvilken af de to parallelt gældende overenskomster, de ønsker at være omfattet af. Arbejdsretten fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at nogen chauffør på noget tidspunkt havde fremsat ønske om at blive omfattet af FOA-overenskomsten efter overflyttelsen til Amager-anlægget, og at der derfor ikke var sket brud på overenskomsten. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at 15 chauffører på Amager-anlægget på et tidspunkt havde været medlemmer af FOA.

Arriva blev herefter frifundet.