Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 20-10-2011

Sag nr. AR2011.0282

Landsorganisationen i Danmark for FOA – Fag og Arbejde mod KL.

Bod til organisation for sin rådgivning.

Sagen drejede sig om, hvorvidt KL ved sin rådgivning til Hvidovre Kommune under konflikten på det kommunale område i 2008 havde handlet overenskomststridigt og dermed havde pådraget sig et bodspådragende organisationsansvar.

Arbejdsretten tiltrådte indledningsvist, at den omstændighed, at en part afventer udfaldet af en faglig voldgiftsretsbehandling, inden man anlægger sag ved Arbejdsretten, ikke er til hinder for, at modparten kan idømmes bod for et forhold, som den faglige voldgiftsret har fundet overenskomststridigt.

Herefter bemærkede Arbejdsretten, at det efter Arbejdsrettens faste praksis ikke medfører bodsansvar, at en faglig voldgiftsret har konstateret, at der har foreligget et overenskomstbrud, hvis det underliggende fortolkningsspørgsmål har været tvivlsomt og først endeligt er afklaret ved voldgiftsafgørelsen. Omvendt pålægges der bodsansvar, hvis det lægges til grund, at der ikke har foreligget nogen reel usikkerhed omkring fortolkningen af den pågældende overenskomst eller aftale.

Henset til aftalens udtrykkelige ordlyd, og til at indklagede i øvrigt ikke havde søgt at føre bevis for, at der forelå omstændigheder, der kunne begrunde, at aftalen skulle kunne fortolkes imod sin ordlyd, fandt Arbejdsretten, at fortolkningsspørgsmålet ikke kunne give anledning til en sådan usikkerhed, at indklagede var berettiget til at fastholde sit standpunkt på fællesmødet med den følge, at klageren måtte indlede en fagretlig behandling af sagen. KL pådrog sig derfor et bodsansvar.

Bodens størrelse på 50.000 kr. blev fastsat under hensyn til, at KLs rådgivning af Hvidovre kommune førte til et klart overenskomstbrud fra kommunens side. Der kunne derfor ikke blive tale om at begrænse boden til en ren ordensbord. Endvidere er KL en meget stor arbejdsgiverorganisation. På den anden side blev der lagt vægt på, at der er tale om en enkeltstående, meget lille sag af yderst ringe betydning for klager og den pågældende medarbejder, og på, at Hvidovre kommune umiddelbart efter voldgiftssagens afslutning efterbetalte det skyldige lønkrav.