Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 23-06-2011

Sag nr. AR2011.0365

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA CSC GIS-klubben.

CSC frigjort fra overenskomster.

Sagen drejede sig om, hvorvidt arbejdsstandsningen i konflikten mellem CSC Danmark A/S (CSC) og PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC GIS-klubben under henvisning til, at der mellem parterne er indgået konfliktbegrænsende aftaler, havde haft tilstrækkelig omfang og intensitet til, at CSC var frigjort fra overenskomsterne mellem parterne.

De to aftaler om konfliktregler indeholder bestemmelser om, at begge parter er forpligtet til at overholde overenskomsterne, selv om de er opsagt og udløbet, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i konfliktaftalerne. Begge aftaler indeholder endvidere bestemmelser, der indebærer begrænsninger i den frie konfliktret.

Arbejdsretten bemærkede, at det efter arbejdsretlig teori og praksis antages, at en overenskomstpart ikke kan frigøre sig fra overenskomsten uden at iværksætte en konflikt med alle dens risici og følger i tilfælde, hvor overenskomsten er omfattet af § 7, stk. 2, i hovedaftalen mellem DA og LO eller en tilsvarende bestemmelse, således som det er tilfældet i nærværende sag. Der må derfor stilles visse krav til omfanget og intensitet af en arbejdsstandsning for, at den kan være frigørende for en overenskomstpart.

Som sagen forelå oplyst for Arbejdsretten var der ingen holdepunkter for at antage, at det skulle have været parternes hensigt med de konfliktbegrænsende aftaler, at de skulle umuliggøre iværksættelsen af en overenskomstfrigørende konflikt. Aftalerne bygger efter deres egen ordlyd på, at en iværksat arbejdsstandsning, der respekterer de aftalte begrænsninger, kan have det fornødne omfang og den fornødne intensitet til at være frigørende.

Herefter var spørgsmålet, om den igangværende arbejdsstandsning inden for rammerne af konfliktaftalerne havde haft en sådan intensitet og et sådant omfang, at CSC med rette kunne anse sig for frigjort af overenskomsterne.

Arbejdsretten bemærkede, at der efter forløbet af forhandlingerne mellem CSC på den ene side og PROSA/CSC GIS-klubben og PROSA/CSC-DK på den anden side måtte foretages en helhedsbedømmelse af konfliktens samlede forløb.

Under henvisning til, at arbejdsstandsning blev iværksat efter flere års forgæves forhandlinger om et nyt overenskomstgrundlag, samt til at lockout og strejke har omfattet en meget væsentlig del af de medlemmer, der i henhold til konfliktaftalerne har kunnet deltage i arbejdsstandsning, samt til at den iværksatte lockout ved frigørelsesmeddelelserne den 23. maj 2011 havde varet i 14 uger, fandt Arbejdsretten, at konflikten på tidspunktet for CSC's frigørelsestilkendegivelse havde haft en sådan varighed og intensitet samt et sådant omfang, at CSC med rette kunne anse sig frigjort for overenskomsterne med samtlige tilhørende aftaler, protokollater, praksis og kutymer.