Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 26-01-2011

Sag nr. AR2009.0469

Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde(FOA) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II ved DI for Falck Danmark A/S

Privat virksomhed skulle i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven efterleve en kollektiv overenskomst, som en række medarbejdere havde været omfattet af under deres hidtidige kommunale ansættelse som tjenestemænd.

Gentofte Kommune drev tidligere Gentofte Brandvæsen, hvor såvel tjenestemandsansatte som ikke-tjenestemandsansatte brandmænd var omfattet af en kollektiv overenskomst for de kommunale beredskaber. Den private virksomhed Falck Danmark A/S overtog i foråret 2009 opgaven med brandslukning i Gentofte Kommune, og der var tale om en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Af kommunens udbudsmateriale fremgik, at de tjenestemandsansatte - i modsætning til de overenskomstansatte - brandmænd ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. De fleste - 22 - af de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd indgik aftale med Falck om ansættelse som reddere. I forhold til de overtagne brandmænd, der ikke havde været tjenestemandsansat i Gentofte Kommune, respekterede Falck disses individuelle rettigheder i henhold til overenskomsten for de kommunale beredskaber. Falck ville dog ikke efterleve overenskomsten i relation til de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd, hvilket bl.a. indebar manglende regulering til højere løntrin og flere døgnvagter. Sagen blev i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a, stk. 2, indbragt for Arbejdsretten, hvor klager under anbringende af, at loven fandt anvendelse, nedlagde påstand om, at Falck i relation til de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænd skulle efterleve den kommunale overenskomst i al fald til dens udløb. Arbejdsretten fastslog, at Falck skulle efterleve overenskomsten, idet der ikke var grundlag for at antage, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse i relation til de 22 tidligere tjenestemandsansatte brandmænds rettigheder i henhold til overenskomsten. Arbejdsretten udtalte, at virksomhedsoverdragelsesloven er baseret på direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001, hvis hovedformål er at beskytte arbejdstagere. Efter direktivets artikel 2, stk. 1, litra d, er en "arbejdstager" enhver person, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i henhold til den nationale lovgivning. I overensstemmelse med direktivets brede definition af den beskyttede personkreds angår virksomhedsoverdragelsesloven således "lønmodtageres" retsstilling ved virksomhedsoverdragelser. Efter sin ordlyd kan loven ikke anses at undtage de lønmodtagere, der er tjenestemænd. Dette bestyrkes endvidere af, at loven efter § 1, stk. 2, 1. pkt. finder anvendelse, når offentlig virksomhed overdrages, uden at der i denne bestemmelse eller andre steder i loven er gjort undtagelse for så vidt angår tjenestemænd. Arbejdsretten fandt, at de rettigheder, som de tidligere tjenestemandsansatte brandmænd under deres ansættelse i Gentofte Kommune havde i henhold til overenskomsten for de kommunale beredskaber, efter deres art kunne opretholdes, og at forpligtelsen til at respektere dem kunne overtages af Falck som erhvervende virksomhed. Da virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at beskytte lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, kunne det ikke føre til et andet resultat, at udbudsmaterialet vedrørende Gentofte Brandvæsen måtte forstås sådan, at tjenestemændene ikke skulle være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det kunne heller ikke føre til et andet resultat, at de 22 brandmænd måtte anses for frivilligt at have ladet sig overdrage til Falck.