Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 27-10-2011

Sag nr. AR2011.0351

Smyril Line P/F mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F), Transportgruppen.

Varslet konflikt kendt ulovlig.

Det færøske rederi, Smyril Line, begyndte i oktober 2010 at besejle Hirsthals Havn med færgen Norröna, der sejler mellem Danmark, Færøerne og Island.

3F henvendte sig i efteråret 2010 til rederiet, hvorefter forhandlinger om indgåelsen af en tiltrædelsesoverenskomst til Fællesoverenskomsten mellem DI og 3F for havnearbejdere påbegyndtes.

Under forhandlingerne opstod der mellem parterne uenighed om, hvorvidt surrings- og lastsikringsarbejdet af gods på skibet skulle udføres af skibets besætning, eller om det skulle udføres af havnearbejdere. 3F stillede krav om, at arbejdet efter en opstartsperiode i det hele skulle udføres af havnearbejdere.

Parterne kunne ikke blive enige, og i maj 2011 varslede 3F konflikt over for Smyril Line. Smyril Line mente, at konflikten var ulovlig, og parterne blev enige om at lade Arbejdsretten bedømme konfliktens lovlighed, førend den ville kunne iværksættes.

Til støtte for, at den varslede konflikt var ulovlig, henviste Smyril Line bl.a. til, at der i Hirtshals Havn er kutyme for, at surrings- og lastsikringsarbejdet ikke udføres af havnearbejdere, men af besætningen om bord på skibet. 3F gjorde heroverfor bl.a. gældende, at forbundets naturlige faglige dækningsområde omfatter alt arbejde, herunder surring, i forbindelse med lastning og losning af gods på skibe i danske havne, jf. herved Fællesoverenskomstens § 7 om "indenbords arbejde" og ordningen i andre danske havne, og at ordninger, der afviger fra dette, er historisk begrundet og ikke kan påberåbes af Smyril Line.

Arbejdsretten lagde i sin afgørelse til grund, at ingen havnearbejdere i Hirtshals Havn udfører arbejde med lastsikring og surring om bord på skibene. Arbejdet med lastsikring og surring er et arbejde, der i det hele udføres om bord på skibet. Der er tale om et arbejde, der har stor betydning for skibets sødygtighed, og det endelige ansvar for, at det er udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, påhviler skibsføreren.

Smyril Line havde derfor været berettiget til at modsætte sig 3F's krav om, at rederiet i en tiltrædelsesoverenskomst skulle acceptere, at lastsikrings- og surringsarbejdet om bord på Norröna i Hirtshals Havn udelukkende skal udføres af havnearbejdere. Den varslede konflikt måtte derfor anses for ulovlig.