Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 31-05-2011

Sag nr. AR2011.0297

FTF for PROSA for PROFOT mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S.

Pålæg om direkte oplæring af afløsere til strejkeramt arbejde var overenskomststridigt.

Hovedtvisten i sagen var, om CSC havde handlet i strid med fredspligten og dermed overskredet grænserne for sin ledelsesret ved at pålægge sine medarbejdere at deltage i vidensoverdragelse m.v. til afløsere for at afbøde virkningerne af en af PROFOT lovligt varslet udvidet konflikt.

Der er mellem CSC og PROFOT indgået en kollektiv overenskomst, der blev opsagt til genforhandling med virkning fra den 1. juni 2009. Konflikten har været begrænset af en fredsaftale, der blev opsagt af PROFOT med virkning fra den 1. juni 2011.

Efter bevisførelsen og henset til CSCs karakter af at være en videns-baseret virksomhed lagde Arbejdsretten til grund, at vidensdeling og vidensoverdragelse indgår som et sædvanligt led i arbejdsopgaverne for medlemmerne af PROFOT. Arbejdsretten udtalte, at det herefter som udgangspunkt ligger inden for arbejdsgiverens sædvanlige ledelsesbeføjelser at pålægge medarbejderne at dokumentere deres viden og at deltage i vidensoverdragelse til andre, hvad enten disse måtte være ansat ved CSC eller ej.

Arbejdsretten fandt, at det ikke i sig selv var i strid med fredspligten og dermed et overenskomststridigt kampskridt, at CSC forberedte sig på konflikten ved at indgå aftaler med selvstændige underleverandører, ligesom at PROFOTs medlemmer måtte tåle, at de selvstændige underleverandører var til stede i virksomheden med henblik på at gøre sig bekendt med opgaverne, og at de blev pålagt at dokumentere deres viden ved arbejdsbeskrivelser. Pålæg til PROFOTs medlemmer om at foretage direkte oplæring, f.eks. i form af sidemandsoplæring, af personer, der skulle overtage deres arbejde ved konfliktens ikrafttræden, fandtes imidlertid at ligge uden for deres sædvanlige arbejdsopgaver og at ligge uden for, hvad medlemmerne skal tåle i en varslingsperiode, og var derfor et overenskomststridigt kampskridt. Arbejdsretten fandt ikke grundlag for at statuere, at CSCs handlinger tillige havde været organisationsfjendtlige.

Under hensyn til, at det efter bevisførelsen ikke var godtgjort, at direkte oplæring (sidemandsoplæring) af personer til overtagelse af strejkeramt arbejde havde haft mere end et beskedent omfang, fandtes der ikke tilstrækkeligt grundlag, før konflikten var trådt i kraft, at fastslå, at det efter konfliktens iværksættelse vil være overenskomststridigt for CSC at benytte personer, hvortil der er sket videns­overdragelse.

Der fandtes endvidere ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede bod.