Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 07-07-2011

Sag nr. AR2010.0361

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) Transportgruppen mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for HCS A/S Transport & Spedition

Hjemsendelse som følge af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i anden virksomhed var overenskomststridig, men ikke bodspådragende.

En vognmandsvirksomhed hjemsendte 38 dagrenovationschauffører uden løn på grund af arbejdsmangel som følge af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på et forbrændingsanlæg. Der var enighed om, at virksomheden forinden forgæves havde udfoldet alle rimelige bestræbelser på at finde alternative aflæsningsmuligheder. Efter arbejdsretlig teori og praksis gælder som en almindelig grundsætning, at medarbejdere, hvis arbejdskraft i en periode bliver overflødig på grund af andre arbejderes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller aktioner, kan hjemsendes uden løn. Det gælder også, hvor parternes overenskomst som det i det foreliggende tilfælde ikke indeholder noget udtrykkeligt forbehold herom. Hovedspørgsmålet var herefter, om der kunne anses at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at det efter en konkret afvejning af, hvem der var nærmest til at bære risikoen for de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, ville være urimeligt at pålægge de hjemsendte dagrenovationsarbejdere denne risiko. Arbejdsretten lagde til grund, at lønmodtagersiden stedse havde gjort gældende, at der efter overenskomsten ikke består en sådan adgang. Det kunne imidlertid ikke anses for godtgjort, at der havde været en fælles forståelse mellem parterne om spørgsmålet. Efter bevisførelsen måtte det imidlertid lægges til grund, at begge parter hidtil reelt havde efterlevet det, der var lønmodtagersidens synspunkt. Retten fandt i al fald under disse omstændigheder og under hensyntagen til, at arbejdsnedlæggelsen ikke fandt sted i vognmandsvirksomheden, men i en anden, og at der ikke var påvist et samarbejde mellem de hjemsendte chauffører og de strejkende på forbrændingsanlægget, at de hjemsendte dagrenovationsarbejdere ikke kunne anses for at være nærmest til at bære risikoen for den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse på forbrændingsanlægget. Vognmandsvirksomheden havde derfor ikke været berettiget til at hjemsende medarbejderne uden løn; men da spørgsmålet havde været tvivlsomt, fandtes bod ikke at være forskyldt.