Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 21-02-2012

Sag nr. AR2011.0291

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F), Dansk El-forbund og Dansk Metal mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I ved DI for Tivoli A/S

Misbrug af ledelsesretten.

I forbindelse med afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler bad Tivoli medarbejderne om at underskrive erklæringer om, at de havde deltager i kurser af 2 dages varighed, idet Tivoli ønskede at opnå refusion via AMU-systemet for tid anvendt til medarbejderudviklingssamtaler. En række medarbejdere ønskede ikke at underskrive og rejste spørgsmål om rigtigheden af erklæringerne, der skulle underskrives på tro og love, men Tivoli fastholdt, at medarbejderne var forpligtede til at underskrive.

Arbejdsretten fandt, at de af medarbejderne rejste spørgsmål om rigtigheden af erklæringerne sammenholdt med, at erklæringerne fremstod med et klart forkert faktuelt indhold, burde have fået Tivoli til at iværksætte selvstændige undersøgelser af regelgrundlaget. Arbejdsretten lagde til grund, at Tivolis krav om VEU-godtgørelse var i strid med gældende regler for området, og at dette ville have stået Tivoli klart, såfremt virksomheden havde foretaget de fornødne undersøgelser. Arbejdsretten fandt det efter de afgivne forklaringer tilstrækkeligt godtgjort, at medarbejderne i forbindelse med instruksen om at underskrive erklæringerne blev udsat for et pres, der lå ud over det tilbørlige, og Tivoli havde derved misbrugt sin ledelsesret. Som følge heraf havde Tivoli handlet i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1. Arbejdsretten fandt efter forholdets karakter, at der var forskyldt en bod på 100.000 kr.