Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 21-06-2012

Sag nr. AR2012.0142

Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Bod for manglende samtidig underretning af lønmodtagerorganisation om afskedigelse af en medarbejder.

En privatskole havde i forbindelse med afske­digelse af en lærer ikke som foreskrevet i overenskomsten samtidig - men først en uge senere - givet meddelelse om afskedigelsen til Frie Skolers Lærerforening. Forsinkelsen skyldtes, at skolelederen havde misforstået bestemmelsen, idet han regnede med, at meddelelse på skolens første arbejdsdag efter efterårsferien var rettidig.

Få dage efter meddelelsen om afskedigelsen var modtaget, skrev en juridisk konsulent fra Frie Skolers Lærerforening til skolen og gjorde bl.a. gældende, at læreren havde krav på et længere opsigelsesvarsel end skolen havde givet, ligesom man anmodede skolen om at indlede drøftelser om eventuel fritstilling af læreren i den forlængede opsigelsesperiode.

Skolederen svarede nogle dage senere pr. e-mail, at skolen ville imødekomme kravet om et forlænget opsigelsesvarsel, og at læreren ville blive fritstillet i denne periode. Herefter kvitterede den juridiske konsulent, ligeledes i en e-mail, at sagen nu ville blive afsluttet.

Tre dage senere modtog skolen et nyt brev fra Frie Skolers Lærerforening. I brevet blev det bl.a. oplyst, at orienteringen om afskedigelsen af læreren ikke havde været rettidig i medfør af organisationsaftalens § 26, stk. 5, hvoraf det følger, at der samtidig med afskedigelse af en lærer skal gives meddelelse herom til organisationen. Frie Skolers Lærerforening bad derfor Lærernes Centralorganisation om at rejse sagen over for Finansministeriet.

Der var mellem parterne enighed om, at § 26, stk. 5, var overtrådt. Uenigheden drejede sig navnlig om, hvorvidt omstændighederne var så undskyldelige, at bod skulle bortfalde eller i det mindste fastsættes lavere end udgangspunktet i praksis. Der skulle herved også tages stilling til betydningen af meddelelsen fra lærerforeningen om, at sagen ville blive afsluttet.

I sin begrundelse anførte Arbejdsretten indledningsvis, at forpligtelsen til at give organisationen skriftlig meddelelse om en afskedigelse samtidig med afskedigelsen er af væsentlig betydning for organisationens mulighed for at varetage den afskedigedes interesser og eventuelt indgå i forhandlinger med skolen om afskedigelsen. Bestemmelsen må derfor generelt tillægges væsentlig betydning, jf. herved Arbejdsrettens dom af 23. februar 2006 i sag A 2005.309.

Arbejdsretten bemærkede, at meddelelsen fra den juridisk konsulent i Frie Skolers Lærerforening om, at hun ville afslutte sagen, ikke kunne forhindre, at Lærernes Centralorganisa­tion som overenskomstpart efterfølgende kunne påtale overenskomstbruddet og kræve betaling af bod.

I overensstemmelse med overenskomstparternes fælles cirkulærebe­mærkning fandt Arbejdsretten, at boden for manglende meddelelse til lærerforeningen om en afskedigelse som udgangspunkt kan fastsættes til 25.000 kr. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I den konkrete sag fandt Arbejdsretten, at meddelelsen blev givet for sent, men dog så tidligt, at det var muligt for lærerforeningen at varetage lærerens interesser og hurtigt forhandle et for lærerforeningen og læreren tilfredsstillende resultat inden udløbet af det givne opsigelsesvarsel. Der havde således ikke været nogen konkret skadevirkning - og efter det foreliggende heller ikke risiko herfor - af den forsinkede meddelelse til lærer­foreningen.

Efter en afvejning af på den ene side meddelelsespligtens generelt væsentlige betydning og på den anden side de særlige konkrete omstændigheder fandt Arbejdsretten, at den forskyldte bod passende kunne fastsættes til 15.000 kr.