Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 29-11-2012

Sag nr. AR2012.0341

Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F)

Lovligheden af hovedkonflikt og sympatikonflikter rettet mod restaurant Vejlegården.

Sagen angik, om en af Fagligt Fælles Forbund varslet og iværksat hovedkonflikt mod restaurant Vejlegården ApS og nogle sympatikonflikter, der var iværksat til støtte for hovedkonflikten, var lovlige, herunder om adgangen til at iværksætte konflikt over for restaurant Vejlegården, måtte undergives begrænsninger i forhold til, hvad der følger af Arbejdsrettens sædvanlige praksis, under hensyn til, at restauranten allerede er dækket af en overenskomst med et andet fagforbund.

Arbejdsretten fastslog, at spørgsmålet om konflikternes og nogle omtvistede kampskridts lovlighed måtte afgøres i lyset af Arbejdsrettens sædvanlige praksis.

Med dette som udgangspunkt skulle Arbejdsretten herefter tage stilling til, om de konflikter og kampskridt, der er og har været iværksat over for restauranten, overskrider grænserne for det tilladelige. Retten lagde til grund, at 3F's hovedformål med at kræve overenskomst er at fastholde og forsvare overenskomstmæssige positioner, herunder de mindsterettigheder for faglært og ufaglært personale, som man har opnået gennem forbundets landsdækkende overenskomst med HORESTA. Retten fandt endvidere, at 3F's interesse i at opnå overenskomst med restauranten forfølger et rimeligt formål. Det kunne heroverfor ikke tillægges betydning, at restauranten allerede er dækket af overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristeligt Fagforbund. Kristeligt fagforbund står med hensyn til medlemmer og overenskomstdækning i et frit konkurrenceforhold til 3F uden de begrænsninger, som vil gælde, hvis de konkurrerende forbund var tilsluttet en fælles hovedorganisation. Hovedkonflikten fandtes derfor at være lovlig.

Ved vurderingen af sympatikonflikterne iværksat for at hindre affaldstømning og postudbringning måtte det tages i betragtning, at der i dansk arbejdsret er en vidtgående adgang til at etablere sympatikonflikt til støtte for lovlige overenskomstkrav. Hovedbetingelsen for, at en sympatikonflikt er lovlig, er, at selve hovedkonflikten er lovlig. Dernæst skal der være interessefællesskab mellem lønmodtagerne i hoved- og sympatikonflikten. Endvidere skal sympatikonflikten være egnet til at påvirke hovedkonflikten. Endelig skal sympatikonflikten stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået ved hovedkonflikten. Henset til sundhedsfaren ved, at organisk affald ikke afhentes, fandt Arbejdsretten, at det var ulovligt, at 3F ved en af sympatikonflikterne havde etableret en situation, hvorefter organisk affald i en periode ikke blev afhentet. Derimod fandtes sympatikonflikten iværksat for at hindre postudbringning ikke at være ulovlig, da restauranten havde mulighed for at hente sin post på postkontoret. Arbejdsretten bemærkede bl.a., at 3F havde interesse i at fastholde og forsvare de velerhvervede overenskomstmæssige positioner, som forbundet har opnået gennem den landsdækkende overenskomst med HORESTA, og at en sympatikonflikt nødvendigvis må være mærkbar for modparten.

Arbejdsretten bemærkede, at en konflikt ikke må være så omfattende, at den helt afskærer en arbejdsgiver fra at udøve sin virksomhed. Dette indebærer, at det er ulovligt, hvis en arbejdstagerorganisation som led i en konflikt f.eks. ved uddeling af løbesedler opfordrer den konfliktramte virksomheds nuværende og potentielle kunder og forretningsforbindelser til at boykotte virksomheden. Arbejdsretten fandt, at nogle af de løbesedler mv., som 3F havde anvendt, indeholdt opfordringer til restaurantens gæster og potentielle gæster til ikke at spise på restauranten, og at dette var ulovligt. Det samme gjaldt nogle mails sendt til restaurantens gæster.