Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 17-10-2013

Sag nr. AR2013.0016

FTF for BUPL mod KL for Kalundborg Kommune

Kommune havde ikke pådraget sig bodsansvar for mangelfuld inddragelse af BUPL i forbin­delse med bortvisning af en pædagog i en kommunal SFO, selv om bortvis­ningen ved en efter­følgende afskedigelsesnævnssag blev kendt uberettiget.

Kalundborg Kommune bortviste en pædagog i en SFO på grund af en undersøgelse af børnenes underbukser, som pædagogen havde iværksat, efter at der på et af SFO'ens toiletter var fundet affø­ring, der med barnehånd var smurt ud på væggen.

Forud for bortvisningen havde kommunen iværksat en undersøgelse af forløbet, og pædagogen fik en skriftlig partshøring. Inden kommunen traf afgørelse om bortvisning, havde sagen været for­handlet med en faglig konsulent fra BUPL Midtsjælland. Bortvisningen blev af BUPL indbragt for afskedigelsesnævnet, der fandt bort­vis­­ningen uberettiget.

BUPL indklagede herefter Kalundborg Kommune for brud på overenskomstens § 17, stk. 3, som følge af manglende høring af BUPL's hovedkontor.

Arbejdsretten lagde bl.a. til grund, at den faglige konsulent ikke over for kommunen nævnte, at ind­dra­gel­sen af vedkommende som repræsentant for BUPL ikke var tilstrækkelig til at opfylde den frem­gangs­må­de, der var fastsat i overenskomsten i det foreliggende tilfælde. Et sådant synspunkt blev heller ikke fremført under den efterfølgende sag om berettigelsen af bortvisningen.

På den anførte baggrund udtalte Arbejdsretten, at BUPL ved sin handlemåde havde givet Kalund­borg Kommune en berettiget forventning om, at der ikke efterfølgende ville blive rejst sag om over­enskomstbrud i anledning af, at kommunen kun inddrog BUPL's lokalafdeling og ikke hovedkonto­ret forud for beslutningen om bortvisning.

Kalundborg Kommune blev herefter frifundet.