Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 24-01-2013

Sag nr. AR2012.0254

Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metal mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I v/DI for City Trafik A/S

Sag udsat på de ordinære domstoles stillingtagen til en lovfortolkningstvist.

Under hovedsagen, som omhandlede et krav om løn i opsigelsesperioden for L, som af City Trafik A/S blev afskediget forud for en virksomhedsoverdragelse til Anchersen Rute ApS, der ikke ønskede at overtage L, blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt Arbejdsretten mod den ene parts protest kunne behandle sagen, eller om sagens hovedspørgsmål - fortolkning af virksomhedsoverdragelsesloven - i stedet skulle behandles af de ordinære domstole.

Sagens hovedspørgsmål var, om L under de foreliggende omstændigheder måtte anses for at være virksomhedsoverdraget fra City Trafik A/S til Anchersen Rute ApS i forbindelse med Anchersen Rute ApS' overtagelse af en del af de rutekørsler, som City Trafik A/S hidtil havde udført, og om overdrageren eller erhververen hæftede for tilgodehavende løn mv., som tilkom L som følge af afskedigelsen af ham.

Arbejdsretten anførte, at afgørelsen af disse spørgsmål i første række afhang af en fortolkning af virksomhedsoverdragelsesloven. Besvarelsen af fortolkningsspørgsmålet sås ikke entydigt afklaret i hidtidig praksis eller i de teoretiske fremstillinger. Herefter - og da sagen ikke angik bevis- eller fortolkningsspørgsmål vedrørende krav i henhold til parternes overenskomst - fandt Arbejdsretten mod indklagedes protest ikke at have kompetence til at afgøre sagens hovedspørgsmål. Da det ikke kunne udelukkes, at der senere kunne være grundlag for, at tage stilling til påstanden om bod, udsatte Arbejdsretten sagen