Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 28-06-2013

Sag nr. AR2013.0234 og AR2013.0269

Lærernes Centralorganisation mod Kommunernes Landsforening(KL) og mod Moderniseringsstyrelsen

Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen ikke pålagt bod, idet KL og Moderniseringsstyrelsen ikke i forbindelse med lockouten på skoleområdet i foråret 2013 var forpligtet til at opgøre arbejdstiden for de lockoutede lærere ved konfliktens start.

Hovedspørgsmålet i sagerne var, om KL og Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med lockouten af overenskomstansatte lærere på skoler og undervisningsinstitutioner, som trådte i kraft den 1. april 2013, ved lockoutens start var forpligtet til at opgøre arbejdstiden for de lockoutede lærere, som om lærerne var fratrådt ved ordinær opsigelse med den virkning, at de lærere, som ved lockoutens ikrafttræden havde oparbejdet mertid, havde krav på betaling herfor, mens lærere med tidsmæssigt underskud som udgangspunkt ville få underskuddet nulstillet uden krav om kompensation herfor.

LC krævede, at arbejdstiden for de lockoutede lærere skulle opgøres ved konfliktens start, idet det individuelle ansættelsesforhold som udgangspunkt afbrydes og ikke blot suspenderes ved ikrafttræden af strejke eller lockout. KL og Moderniseringsstyrelsen protesterede herimod, idet fortrædelighedsklausulen i parternes hovedaftaler måtte indebære, at ansættelsesforholdene kun kunne anses for suspenderet for lærere, som genindtrådte i deres stillinger efter lockouten.

Arbejdsretten udtalte, at det er fast antaget i arbejdsretlig teori og praksis, at det individuelle arbejdsforhold alene anses for at have været suspenderet under lovlig strejke eller lockout i tilfælde, hvor parternes overenskomst indeholder en fortrædelighedsklausul, og arbejdstageren genoptager arbejdet efter konfliktens ophør. Der skulle som følge heraf ikke ske en opgørelse af arbejdstiden for de lockoutede lærere ved lockoutens start, og der forelå derfor ikke overenskomstbrud.