Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 05-07-2013

Sag nr. AR2012.0177

Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S

Bod for iværksættelse af kontrolforanstaltning inden udløb af varslingsfrist.

Arbejdsretten pålagde Eltel Networks en bod på 10.000 kr. for at have brugt oplysninger fra GPS, som var installeret i firmaets biler, til kontrol af en medarbejders effektive arbejdstid.

Eltel Networks havde anvendt oplysninger fra en GPS for perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011 på et møde med en medarbejder den 21. juni 2011, der angik den pågældende medarbejders måde at bruge arbejdstiden. Denne brug af GPS-oplysninger havde karakter af en kontrolforanstaltning, der var omfattet af aftale af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger. Da Eltel Net­works ikke før den 19. maj 2011 eller umiddelbart herefter på en tilstrækkelig klar og tydelig måde havde oplyst om, at oplysninger fra GPS også ville blive brugt til kontrol af medarbejderes effektive arbejdstid, var kontrolforanstaltningen iværksat inden udløb af varslingsfristen på 6 uger, som var foreskrevet i aftalen om kontrolforantaltninger.

Herved havde Eltel Networks pådraget sig bodsansvar. Arbejdsretten fastsatte boden til 10.000 kr. og lagde herved vægt på, at det ikke var anfægtet, at brugen af GPS-oplysningerne til kontrol var materi­elt retmæssig, at de anvendte oplysninger angik et tidsrum, der i det hele lå efter underretningen af medarbejderne, og at der var tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbej­der, hvor der konkret var mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser.