Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 09-04-2014

Sag nr. AR2014.0028

Kim Johansen Transport OÜ mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F)

3F var ikke berettiget til at iværksætte blokade og sympatikonflikter til støtte for overenskomstdækning af det arbejde, som chauffører ansat hos det estiske selskab Kim Johansen Transport OÜ udfører på moderselskabet Kim Johansen International Transport A/S' dansk indregistrerede biler.

Sagens hovedspørgsmål var, om 3F var berettiget til at iværksætte blokade og sympatikonflikter til støtte for overenskomstdækning af det arbejde, som chauffører ansat hos det estiske selskab Kim Johansen Transport OÜ udfører på moderselskabet Kim Johansen International Transport A/S' dansk indregistrerede biler.

Arbejdsretten lagde bl.a. til grund, at chaufførernes kørsel i Danmark i Kim Johansen International Transport A/S' dansk indregistrerede biler udgør en beskeden andel af det samlede antal kørte kilometer i de pågældende biler, og at chaufførernes arbejde her i landet må betragtes som et naturligt og underordnet led i de internationale transporters gennemførelse.

Arbejdsretten fandt herefter, at der må kræves særlige omstændigheder, for at 3F's interesse i at opnå en overenskomst med Kim Johansen Transport OÜ for det omhandlede arbejde kan anses for at være af fornøden styrke og aktualitet.

Arbejdsretten fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, og 3F's interesse i at opnå en overenskomst med Kim Johansen Transport OÜ for det omhandlede arbejde var herefter ikke er af en sådan passende styrke og aktualitet, at den varslede blokade og de deraf afledte sympatikonflikter var berettigede.

Henvisninger: ARD 2000.455 (AT 2000 side 79) EU-domstolen 18. december 2007 (C-341/05)