Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Kendelse af 19-03-2014

Sag nr. AR2013.0661

Divisionsforeningen mod Landsorganisationen i Danmark for Spillerforeningen

Betingelserne for at tillade sag afgjort af Fodboldens Voldgiftsret genoptaget var ikke opfyldt.

I en sag, som Spillerforeningen havde rejst mod Divisionsforeningen, gav et flertal i voldgiftsretten førstnævnte medhold i, at det var i strid med partenes overenskomst, at Divisionsforeningen uden om spillerne havde udviklet og udnyttet en varemærkestrategi for Superligaen og 1. division. Denne afgørelse indbragte Divisionsforeningen for Arbejdsretten med krav om genoptagelse i henhold til arbejdsretslovens § 30, stk. 1, med henvisning til, at det som følge af Spillerforeningens fremlæggelse af et meget omfattende bilagsmateriale ét døgn før hovedforhandlingen måtte anses for overvejende sandsynligt, at sagen uden førstnævntes fejl var blevet urigtigt oplyst, at den efter en genoptagelse ville få et væsentligt forskelligt resultat, og at omstændighederne i øvrigt i meget høj grad talte for genoptagelse.

Arbejdsretten fandt, at de omhandlede bilag angik temaer, som i forvejen var introduceret i sagen, og som Divisionsforeningen også før bilagenes fremkomst havde haft anledning til at overveje bevisførelse om. Forløbet før og under hovedforhandlingen i voldgiftsretten viste endvidere, at voldgiftsretten havde været meget opmærksom på, at de ny bilag kunne indebære en vanskelig situation for Divisionsforeningen, og at en udsættelse af sagen kunne komme på tale, hvis foreningen ikke med rimelighed kunne varetage sine interesser. Det måtte derfor antages, at voldgiftsretten, før den traf sin afgørelse, havde overvejet, om de nye bilag var af betydning for sagens udfald, og var kommet til den konklusion, at dette ikke var tilfældet. Under disse omstændigheder fandtes betingelserne for at tillade sagen genoptaget ikke at være opfyldt.