Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Retsformandsafgørelse af 19-12-2014

Sag nr. AR2013.0577

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS

Virksomhed hæftede hverken for lønkrav som følge af arbejdsretlig identitet eller i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.

Indehaveren af et tømrerfirma siden 1976 Per Stig Poulsen stiftede i 2001 PSP Holding ApS, som kort efter stiftede PSP Byg A/S.

I 2003 blev 2 tømrere ansat i enkeltmandsfirmaet, og i 2005 overgik de til ansættelse i aktieselskabet. Af ansættelsesbeviserne fremgik i begge tilfælde, at overenskomsten mellem BYG og TIB var gældende.

Den 16. maj 2012 blev tømrerne skriftligt opsagt til fratræden ved månedens udgang med bemærkning, at opsigelsesperioden kunne afholdes på deres bopæl. Den 18. maj indgav aktieselskabet konkursbegæring, og den 29. maj blev der afsagt konkursdekret.

Den 31. maj blev tømrerne ansat i enkeltmandsfirmaet.

Den 1. februar 2013 overgik tømrerne til ansættelse i et nyt anpartsselskab, der blev stiftet den 6. februar af MANA INVEST, den 8. februar blev enkeltmandsvirksomheden overdraget til det ny anpartsselskab, som den 11. februar skiftede navn til Per S. Poulsen ApS.

Den 20. marts blev der afsagt konkursdekret over Per Stig Poulsen og enkeltmandsfirmaet. De to tømrere havde et tilgodehavende på løn mv. for den sidste del af ansættelsen i PBS Byg A/S op til dettes konkurs, som blev anmeldt til LG, der imidlertid både i november 2012 og august 2013 afslog at dække det med henvisning til, at virksomhedens ny ejer havde overtaget alle forpligtelser.

Fagligt Fælles Forbund rettede herefter betalingskravet mod Per S. Poulsen ApS, som imidlertid gennem Dansk Byggeri afviste det. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten, hvor spørgsmålet var, om enkeltmandsfirmaet hæftede for be­talingen. I så fald var parterne enige om, at kravet nu kunne gøres gældende mod Per S. Poulsen ApS, der ved en virksomhedsoverdragelsesaftale havde overtaget enkeltmandsfirmaet. Til støtte for, at enkeltmandsfirmaet hæftede for kravet om betaling af løn mv., gjorde lønmodtagersiden principalt gældende, at der var ar­bejdsretlig iden­titet mellem PSP-Byg A/S og enkeltmandsfirmaet, og subsidiært at der var sket virksomheds­overdragelse fra PSP-Byg A/S til enkeltmandsfirmaet i maj 2012.

I relation til spørgsmålet om arbejdsretlig identitet lagde retsformanden efter bevisførelsen til grund, at det til stadighed var klart, at de to tømrere fra 2005 arbejdede for PSP-Byg A/S og ikke for enkeltmandsfirmaet ,og at der også i øvrigt var en tilstrækkelig klar adskillelse mellem de to virksomheder både internt og udadtil. Under disse omstændigheder kunne det forhold, at Per Stig Poulsen var ejer og leder af både aktieselskabet og enkeltmandsfirmaet, og at virksomhederne blev drevet fra samme adresse, ikke føre til, at enkeltmandsfirmaet hæftede for lønkrav mv., der var opstået under tømrernes ansættelse i aktieselskabet.

I relation til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse lagde retsformanden efter bevisførelsen til grund, at Per Stig Poulsen den 14. maj 2012 fortalte tømrerne, at der ikke var mere arbejde i PSP Byg A/S, og at firmaet måtte lukke.

På den baggrund måtte bemærkningen i skrivelsen af 16. maj om, at opsigelsesperi­oden kunne afholdes på deres bopæl, forstås som en fritstilling, hvorved tømrerne definitivt blev fritaget for deres arbejdsforpligtelse over for aktieselskabet, således at ansættelserne definitivt måtte anses for afbrudt.

Retsformanden bemærkede herved, at der først den 25. maj blev indgået aftale om udførelse af det arbejde, som var bag­grunden for, at tømrerne den 31. maj blev ansat i enkeltmandsfirmaet. Tømrerne var således ikke i et bestående ansættelsesforhold, da de blev ansat dér, og Per Stig Poulsen var allerede som følge heraf ikke ved ansættelsen af dem indtrådt som skyldner i relation til deres lønkrav mod PSP Byg A/S, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1. Per S. Poulsen ApS var derfor heller ikke i kraft af opkøbet af enkeltmandsfirmaet i februar 2013 indtrådt i en forpligtelse til at betale tømrernes tilgodehavende.