Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 21-04-2015

Sag nr. AR2014.0103

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Frank D. Jørgensen ApS.

Brugervirksomhed i vikarforhold hæftede for betaling af søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension til vikarer og skulle betale bod

 Frank D. Jørgensen ApS beskæftigede i en periode i 2012 to vikarer, som var ansat i vikarbureauet Tommy Rønfeldt Fomsgaard Byg. Vikarbureauet havde ikke betalt løn til vikarerne for hele ansættelsesperioden (kun til og med uge 45), og den løn, der var betalt, var ikke overenskomstmæssig, idet den ikke omfattede, søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension. Vikarerne havde samlet krav på betaling af 92.014,15 kr. af vikarbureauet. Brugervirksomheden havde betalt vikarbureauet for vikararbejdet.

Tvisten angik om og i givet fald i hvilken udstrækning brugervirksomheden hæftede for vikarernes tab som følge af, at vikarbureauet ikke aflønnede vikarerne i overensstemmelse med Bygningsoverenskomsten og som følge af, at vikarbureauet i en periode helt undlod at betale løn til vikarerne. Der var i den forbindelse tvist om, hvorvidt brugervirksomheden havde begået brud på Bygningsoverenskomstens § 6, stk. 4, 3. pkt., hvorefter en medlemsvirksomhed (brugervirksomhed) i sin aftale med vikarbureauet skal sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold.

Arbejdsretten fastslog, at brugervirksomheden hæftede for det tab, som vikarerne havde lidt ved, at vikarbureauet ikke havde aflønnet vikarerne i overensstemmelse med Bygningsoverenskomsten i relation til søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension. Brugervirksomheden hæftede derimod ikke for den del af kravet, der vedrørte manglende betaling fra vikarbureauet fra og med uge 46 i 2012, bortset fra søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og pension efter Bygningsoverenskomsten. Da brugervirksomheden ikke i sin overenskomst med vikarbureauet sikrede sig, at vikarbureauet havde det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold, havde brugervirksomheden begået brud på Bygningsoverenskomstens § 6, stk. 4, 3. pkt., og boden herfor blev fast til 10.000 kr.

Henvisninger: AR2004.229 og 865 (Arbejdsrettens dom af 11. januar 2006, AT2006 side 26), Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret, 3. udgave (2014), side 245-247. Problemstillingen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2014 under punkt 6.1 og dommen i årsberetningen 2015 under punkt 6.1.