Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 30-04-2015

Sag nr. AR2014.0345

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst II for Compass Group Danmark A/S.

Ikke godtgjort med fornøden sikkerhed, at afskedigelse var begrundet i anmodning om kontrolopmåling og dermed udtryk for en organisationsfjendtlig handling

I november 2012 blev A og B ansat af en virksomhed som service­medarbejdere til rengøring af en skole 30 timer om ugen.

Den 1. maj 2013 overtog en anden virksomhed rengøringen, og i den forbindelse blev A og B ansat til at gøre rent på skolen 35 timer om ugen. Da deres arbejdsom­råde samtidig udvidet, kontaktede de deres fagforening og oplyste, at de ikke kunne nå arbejdet inden for den normerede tid.

Den 18. juni blev der holdt møde mellem fagforeningen ved en faglig sekretær, A og B samt virksomhedens kundechef og serviceleder. Muligheden for at foretage en kontrolopmåling drøftedes, og det blev aftalt at den faglige sekretær efter sommerferien ville indkalde til et møde med henblik på opmåling.

Den 21. juni blev A og B opsagt. Lønmodtagersiden gjorde gældende, at virksomheden herved havde handlet organisationsfjendtligt og for­brudt sig mod hovedaftalens § 1, idet afskedigelsen af A og B alene eller i alt fald til dels skyldtes anmodningen om kontrolopmåling, som er en over­enskomstmæssig rettighed. Dette støttes af det forhold, at afskedigelserne fandt sted kun tre dage efter anmod­ningen blev fremsat.

Den kritik, der efterføl­gende blev anført som begrundelse for opsigelsen, måtte be­tragtes som en efterrationali­sering, da den hverken var underbygget af en skriftlig advar­sel eller blev drøftet på mø­det den 18. juni. Arbejdsgiversiden anførte navnlig, at lønmodtagersiden ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at der skulle være handlet organisationsfjendtligt fra virksom­hedens side.

Opsigelsen af A og B var begrundet i, at kvaliteten af deres arbejde var for dårlig, og at de trods gentagne påtaler ikke formåede at følge virksomhedens instruktioner og anvisninger om arbejdets udførelse. Dette underbyggedes af en kritisk vurdering af rengøringsstandarden i en kvalitetsrapport udarbejdet af skolens pedel den 20. juni.

Retsformanden bemærkede, at opsigelsen af A og B skete i påfaldende nær tidsmæssig sammenhæng med, at de igennem deres fagforening havde fremsat anmodning om kontrolopmåling af deres rengøringsområde.

Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer om baggrunden for, at opsigelsen skete i forbindelse med skolens sommerferielukning, og den kritiske vurdering af rengøringsstandarden i kontrolrapporten, fandt retsformanden imidlertid ikke, at lønmodtagersiden med den fornødne sikkerhed havde godtgjort, at opsigelserne var begrundet i, at A og B havde påberåbt sig overenskomstens bestemmelser om kontrolopmåling, og hun fandt det herefter ikke godtgjort, at opsigelsen var udtryk for en organisationsfjendtlig handling.