Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 10-10-2016

Sag nr. AR2015.0264

Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metal mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for Bladt Industries A/S.

Ophør af status som arbejdsmiljørepræsentant.

A var i 2013 blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant i Bladt Industries A/S. Det fremgik af registreringen af hvervet, der skete den 27. juni 2013, at hans sikkerhedsområde var "hele virksomheden", men at der på valgtidspunktet endnu ikke var uddelt sikkerhedsområder. Ved den efterfølgende opdeling af sikkerhedsområderne blev A sikkerhedsrepræsentant i to produktionshaller sammen med en anden arbejdsmiljørepræsentant, mens to andre arbejdsmiljørepræsentanter blev sikkerhedsrepræsentanter i en tredje produktionshal.

A modtog ved Bladt Industries A/S' brev af 26. september 2014 meddelelse om, at hans stilling som ar­bejdsmiljørepræsentant var ophørt, da produktionen i de to haller, han dækkede, var ophørt. Han blev samtidig overført til arbejde i en anden hal. Den 18. november 2014 blev han sammen med en række andre medarbejdere opsagt på grund af arbejdsmangel med et varsel på 30 dage.

Sagen angik, om A havde status som arbejdsmiljørepræsentant, da han blev opsagt.

Arbejdsretten lagde til grund, at arbejdsprocesserne i de to haller, som A var arbejdsmiljørepræsentant for, gradvis blev afviklet i som­meren 2014, og at der ikke var tale om, at arbejdsprocesserne blev overflyttet til en anden hal. På denne baggrund fandt Arbejdsretten, at A's hverv som arbejdsmiljørepræsen­tant ophørte på det tidspunkt, hvor hans beskæftigelse i de to haller, som han var arbejdsmiljørepræsentant i, ophørte, jf. § 25, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. A var derfor ikke længere arbejdsmiljørepræsentant, da han blev opsagt den 18. november 2014.