Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 10-10-2016

Sag nr. AR2015.0277

Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation (advokat Jeanette Justesen)

Udtalelser fremsat af formanden for en arbejdsgiverorganisation udgjorde ikke overenskomststridig adfærd.

Sagen angik, hvorvidt en række udtalelser, som formanden for TEKNIQ Installatørernes Organisation havde fremsat på foreningens generalforsamling i 2014 vedrørende overenskomstforhandlingerne og det generelle samarbejde med Blik- og Rørarbejderforbundet, havde et sådant indhold, at udtalelserne udgjorde overenskomststridig adfærd. Udtalelserne var efterfølgende delvist blevet refereret i en artikel i et landsdækkende dagblad.

Arbejdsretten fastslog indledningsvis, at ytringsfriheden også gælder i forholdet mellem overenskomstparter og indebærer bl.a., at den ene part i overenskomstforholdet som udgangspunkt har ret til at udtale sig kritisk om mod­par­­ten, men at ytringsfriheden ikke er absolut, og at overenskomstparter - også når de udtaler sig - skal respektere de kollektive overenskomster og de freds- og loyalitetsforpligtelser, som kollektive overenskomstforhold indebærer.

Med henvisning til tidligere domme afsagt af Arbejdsretten fremhævedes, at det påhviler Arbejdsretten at påse, om grænserne for ytringsfriheden er overskredet, og at Arbejdsretten i den forbindelse særligt må overveje menneskerettighedskonventionens artikel 10. Efter artikel 10, stk. 2, forudsætter et indgreb i ytringsfriheden bl.a., at indgrebet er nødvendigt, dvs. proportional, i et demokratisk samfund af hensyn til nærmere opregnede forhold, herunder for at beskytte andres rettigheder.

I den konkrete sag fandt Arbejdsretten efter en samlet bedømmelse af udtalelsernes indhold og den sammenhæng, hvori udtalelserne indgik, at udtalelserne ikke kunne anses for overenskomststridige. Arbejdsretten lagde herved bl.a. vægt på, at formandens beretning blev afholdt kort tid efter, at det for anden gang i træk ikke var lykkedes parterne selv at nå til enighed om en ny overenskomst, og at Blik- og Rørarbejderforbundet også var fremkommet med kritiske og overenskomststridige udtalelser, hvorfor formanden havde været berettiget til at anvende et vist frisprog. Da formanden ikke havde overskredet grænserne for sin ytringsfrihed og udvist overenskomststridig adfærd, blev TEKNIQ Installatørernes Organisation frifundet for en af Blik- og Rørarbejderforbundet nedlagt påstand om bod.