Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 15-03-2016

Sag nr. AR2015.0676

Dansk Pilotforening mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for SAS.

Virksomhed pålagt bod for at have foretaget trinvis implementering af overenskomstvilkår, der skulle implementeres i helhed

SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden og Dansk Pilotforening indgik den 31. marts 2015 ny overenskomst. Det fremgik af implementeringsbilaget til overenskomsten, at overenskomstens bestemmelser i § 5 om tjenesteperioder, schedulering og arbejdstid skulle implementeres på én gang pr. 1. september 2015 eller snarest muligt derefter. I juni 2015 meddelte SAS pr. mail pilotforeningen, at SAS som følge af manglende programmeringskapacitet hos IT-leverandøren var nødsaget til at iværksætte bestemmelserne i § 5 trinvist i henhold til en af SAS udarbejdet plan. SAS bad samtidig pilotforeningen om bemærkninger til implementeringsplanen. Mailen fra SAS blev af flere grunde ikke besvaret af Pilotforeningen, og SAS rykkede ikke for svar. Medio september 2015 meddelte SAS pilotforeningen, at man havde måttet iværksætte trinvis implementering af hensyn til udarbejdelse af bl.a. piloternes arbejdsskemaer. Pilotforeningens nytiltrådte bestyrelsesformand meddelte herefter ved mail af 16. september 2015, at man havde modtaget SAS´ forslag til implementeringsplan, men ikke havde taget stilling endnu, og at man derfor forventede, at SAS ville overholde implementeringsbilaget. SAS fortsatte den trinvise implementering uanset meddelelsen fra pilotforeningen. Programmeringsarbejdet med indførelse af de nye tjenestegøringsbestemmelser blev afsluttet ved årsskiftet 2015/2016.

Arbejdsretten lagde bevismæssigt til grund, at det navnlig var af økonomiske og logistiske årsager, at SAS ønskede at løse de IT-mæssige problemer gennem en trinvis implementering fra den 1. september 2015 frem for at udskyde implementeringen af samtlige regler i § 5, blandt andet fordi SAS allerede i foråret var begyndt at planlægge håndteringen af visse ruter ud fra reglerne i de nye overenskomster.

Arbejdsretten fandt, at der forelå et bodspådragende overenskomstbrud og udmålte en skønsmæssigt fastsat bod på 100.000 kr. Arbejdsretten lagde herved navnlig vægt på, at SAS havde indgået implementeringsaftalen uden forinden at have gjort tilstrækkeligt  for at sikre sig, at der ikke ville opstå problemer med at overholde såvel intentionen om hurtig implementering som det krav om en samlet implementering af § 5, som man måtte vide,  at pilotforeningen lagde afgørende vægt på.