Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 17-10-2016

Sag nr. AR2016.0485

Stenvad Gartneri ved Morten Adamsen (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund for Fagligt Fælles Forbund Djursland (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst).

En i 2016 varslet og iværksat hovedkonflikt og de hertil knyttede sympatikonflikter var ikke ulovlige. 

Hovedspørgsmålet i sagen var, om den hovedkonflikt, som i juli 2016 blev varslet og iværksat af Fag­ligt Fælles Forbund Djursland over for Stenvad Gartneri ved Morten Adamsen med henblik på ind­gåelse af kollektiv overenskomst, var ulov­lig.

Fagligt Fælles Forbund havde under hovedforhandlingen erkendt, at den hovedkonflikt, som var ble­vet varslet og iværksat over for Stenvad Gartneri i 2015, var ulovlig. Arbejdsretten fastslog, at den erkendte ulovlige hovedkonflikt i 2015 reelt måtte anses for ophørt ved Fagligt Fælles Forbund Djurslands henvendelse i maj 2016 til Stenvad Gartneri og den efterføl­gende korrespondance med gartneriet, og at det var som følge af gartneriets manglende accept af det nye udkast til til­trædelses­over­enskomst, der var sendt til gartneriet i 2016, at en ny hovedkonflikt blev varslet i juli 2016 og ef­terfølgende iværksat. Dette måtte gartneriet være klar over, selv om gartneriet ikke havde modta­get en udtrykkelig meddelelse om, at hovedkonflikten fra 2015 var tilbagekaldt.

Arbejdsretten fandt endvidere, at anmodningen fra Fagligt Fælles Forbund Djursland om, at gart­ne­riets ønske om ændringer i det udkast til tiltrædelsesoverenskomst, som afdelingen havde sendt til gartneriet, blev forhandlet under et personligt møde, ikke gjorde den varslede og i­værk­satte hoved­kon­flikt ulovlig, idet anmodningen ikke kunne tages som udtryk for, at afdelingen ikke ønskede at forhandle med gartneriet. Det gjorde heller ikke hovedkonflikten ulovlig, at Fag­ligt Fælles Forbund Djursland havde oplyst, at man fandt det nødvendigt at overvære gartneriets underskrift af tiltrædel­ses­overenskomsten, allerede fordi denne oplysning ikke med rette kunne forstås således, at Fagligt Fælles Forbund Djursland ville varsle og iværksætte hovedkonflikt også i den hypotetiske situation, at gartneriet måtte underskrive tiltrædelsesoverenskomst og sende den underskrevne overenskomst til afdelingen.

Da hovedkonflikten ikke var ulovlig, var de varslede sympatikonflikter heller ikke ulovlige.