Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 22-12-2016

Sag nr. AR2016.0185

Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Kemp & Lauritzen A/S.

Virksomhed frifundet for påstand om bod i sag, hvor den havde meddelt en tillidsrepræsentant en indskærpelse.

Kemp & Lauritzen var i foråret 2016 entreprenør på byggeriet af Det Ny Universitetshospital i Aar­hus. A var ansat som akkordholder i virksomheden og var endvidere tillidsrepræsen­tant på arbejdspladsen.

Den 16. marts 2016 fremsendte Kemp & Lauritzen til A et brev benævnt "Indskær­pelse", hvori det over for A blev indskærpet, "at hvis du kontaktes af dine kollegaer i forbindelse med dit virke som TR, skal du inden du går ind i sagen orienterer undertegnede".

På et fællesmøde den 23. marts 2016 erkendte arbejdsgiversiden, at formuleringen af indskærpelsen kunne have været mere klar. Arbejdsgiversiden understregede, at Kemp & Lauritzen alene gav til­lidsmanden indskærpelsen for at un­derstrege, at han i henhold til overenskomsten var forpligtet til at meddele sin arbejdsgiver, hvis han forlod sit arbejde for at udføre sit tillidsmandshverv. Arbejds­tagersiden bestred denne udlægning af indskærpelsen og bestred ligeledes, at tillidsmanden havde forladt sit arbejde uden at orientere herom.

Klager gjorde i sagen for Arbejdsretten gældende, at Kemp & Lauritzen havde udvist organisations­fjendtlig adfærd, jf. Hovedaftalens § 1, og misbrugt ledelsesretten, jf. Hovedaftalens § 4, stk. 1, og nedlagde påstand om bod.

Arbejdsretten udtalte, at ordlyden af indskærpelsen var uklar og tvetydig, navnlig fordi det ikke udtrykkeligt var angivet, hvad tillidsrepræsentanten skulle orien­tere om. På fællesmødet havde ar­bejdsgiversiden imidlertid tilkendegivet, at indskærpelsen alene var givet til tillidsmanden for at understrege, at han var forpligtet efter VVS overenskomstens punkt 29, stk. 8, 1. afsnit, til at med­dele sin arbejdsgiver, hvis han forlod arbejdet for at udføre sit tillidsmandshverv.

Arbejdsgiversiden måtte under disse omstændigheder anses for at have præciseret og korrigeret indskærpelsen, således at indskærpelsen måtte forstås i overensstemmelse med det, der fremgik af tilkendegivelsen på fæl­lesmødet.

Kemp & Lauritzen blev herefter frifundet for påstanden om bod.