Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 03-06-2016

Sag nr. AR2015.0571

Lærernes Centralorganisation mod KL (Kommunernes Landsforening).

Kommunernes Landsforening frifundet for brud på hovedaftalen med Lærernes Centralorganisation

Sagen angik, om KL havde brudt § 2, stk. 1, i hovedaftalen fra 2006 mellem KL og LC om parternes enighed om at fremme et godt samarbejde og virke for rolige og stabile arbejdsforhold på tjenestestederne.

Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation kunne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 ikke blive enige om at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. Parterne aftalte derfor at videreføre de arbejdstidsregler, som fulgte af et underbilag til lov nr. 409 af 24. april 2013, som forlængede og fornyede de kollektive overenskomster efter KL's lockout af lærerne. Formålet med loven var ifølge forarbejderne at give skoleledelsen mulighed for at lede og fordele arbejdet og beslutte, hvad den enkelte lærer skal anvende sin arbejdstid til, hvilket forudsatte, at alle aftalte bindinger på anvendelsen af lærernes arbejdstid blev ophævet. Af § 5 i arbejdstidsreglerne fremgår, at ledelsen forud for hvert skoleår - og efter dialog og forventningsafstemning mellem ledelse og lærer - skal udarbejde en opgaveoversigt til læreren. Det fremgår ikke af arbejdstidsreglerne, at ledelsen med opgaveoversigten er forpligtet til at meddele den enkelte lærer et skøn over, hvor megen tid læreren samlet set forventes at anvende til forberedelse af undervisning i det pågældende år. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte KL og LC et politisk papir, hvor det i punkt 3 er fastsat bl.a., at der i drøftelserne af opgaveoversigten indgår "en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver".

LC, som forstod punkt 3 i det politiske papir således, at skoleledelsen bl.a. skal oplyse læreren om, hvor megen tid der efter ledelsens skøn samlet set forventes at medgå til forberedelse af undervisning det pågældende år, gjorde gældende, at KL havde brudt hovedaftalens § 2, stk. 1, dels ved ikke at stå ved indholdet af det politiske papir, dels ved til landets kommuner at give en udmelding, der var illoyal over for aftalen. KL bestred dette.

Arbejdsretten fandt, at den citerede ordlyd af punkt 3 ikke tydeligt fastslår en forpligtelse for ledelsen til at meddele læreren et skøn over den forventede forberedelsestid. Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten endvidere, at det ikke kunne lægges til grund, at parterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne havde en fælles forståelse af indholdet af punkt 3.

På baggrund heraf fandt Arbejdsretten, at der ikke var det fornødne grundlag for at forstå punkt 3 i det politiske papir om arbejdstid således, at ledelsen er forpligtet til at meddele læreren et skøn over den forventede, samlede forberedelsestid. Som følge heraf blev KL frifundet for LC's påstand om at have brudt hovedaftalens § 2.