Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 31-05-2016

Sag nr. AR2015.0507

Landsorganisationen i Danmark for Fag og Arbejde mod KL for K.

Kommune havde ikke overtrådt overenskomsten ved ikke at betale løn under sygdom efter opsigelsesperiodens udløb

 Sagen angik, om en kommune ved at afskedige en medarbejder, der stod foran et længerevarende sygdomsforløb, og ved samtidig at tilkendegive, at den pågældende medarbejder kunne opnå ansættelse på ny, når sygeperioden var tilendebragt, herved havde overtrådt overenskomstens regler om at betale fuld løn under sygdom.

Parterne var enige om, at afgørelsen af,  om afskedigelsen var saglig, ifølge overenskomsten henhørte under et afskedigelsesnævn. Arbejdsretten kunne  således ikke - heller ikke præjudicielt - tage stilling til retmæssigheden af afskedigelsen. Da sagen ikke var indbragt for et afskedigelsesnævn, forudsatte klagers påstand om bod herefter, at der kunne udskilles et spørgsmål  om overenskomstbrud, som ville kunne afgøres uafhængigt af, om afskedigelsen var saglig eller usaglig.

Kommunen havde betalt fuld løn under sygdom frem til udløbet af opsigelsesperioden den 31. juli 2014, og som sagen forelå for Arbejdsretten, var der ikke grundlag for at fastslå, at kommunen havde haft pligt til at betale løn under sygdom for tiden efter dette tidspunkt. Kommunen havde derfor ikke overtrådt overenskomsten ved ikke at betale løn under sygdom efter opsigelsesperiodens udløb.