Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 07-04-2016

Sag nr. AR2015.0328

FTF for CAU, Cabin Attendants Union (advokat Per Frydenreim Møller) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Cimber A/S og for SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (advokat Helge Werner).

Et flyselskab, som havde overtaget fly og flypersonale fra et søsterselskab, var berettiget til at frasige sig den overenskomst, som gjaldt mellem de overtagne medarbejdere og søsterselskabet

De indklagede selskaber, SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (i det følgende betegnet SAS) og Cimber A/S (Cimber), er ejet af moderselskabet SAS AB. SAS har for så vidt angår kabinepersonalet i Danmark indgået overenskomst med Cabin Attendants Union (CAU), mens kabinemedarbejderne i Cimber er omfattet af den overenskomst, der er indgået imellem Cimber og Serviceforbundet (Flybranchens Personale Union (FPU)).

Cimber havde, forinden selskabet blev søsterselskab til SAS, i en årrække udført indenrigsflyvninger for SAS. I september 2014 opsagde SAS samarbejdet med Cimber til ophør ved udgangen af marts 2015. I december 2014 blev Cimber opkøbt af SAS AB med henblik på at gøre det muligt for SAS-koncernen selv - via Cimber - at udbyde og drive regionale flyruter. I forbindelse med opkøbet af Cimber blev en del af SAS's produktion overdraget til Cimber, og SAS dry-leasede pr. 1. marts 2015 12 fly til Cimber, således at disse fly blev stillet til Cimbers disposition uden besætning, vedligeholdelse m.v. De samme fly blev herefter wet-leaset fra Cimber til SAS, således at SAS fik stillet flyene til rådighed med piloter, kabinepersonale, vedligeholdelse m.v. En række af SAS' kabinemedarbejdere blev pr. 1. marts 2015 overført til Cimber med henblik på at udføre flyvningerne. I forlængelse heraf meddelte Cimber ved brev af 18. marts 2015 CAU, at overtagelsen af kabinemedarbejderne fra SAS var sket i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, at medarbejderne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov bevarede deres individuelle løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem SAS og CAU til udgangen af overenskomstperioden, men at Cimber ikke ønskede at blive omfattet af denne overenskomst og derfor frasagde sig overenskomsten i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a.

CAU gjorde gældende, at Cimber var forpligtet af den mellem CAU og SAS indgåede overenskomst, da der bestod arbejdsretlig identitet mellem selskaberne, og da Cimbers frasigelse af overenskomsten udgjorde en omgåelse af overenskomsten mellem CAU og SAS. SAS og Cimber påstod frifindelse og bestred, at der forelå arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber, ligesom selskaberne bestred, at der forelå omgåelse af den mellem SAS og CAU indgåede overenskomst.

Arbejdsretten fastslog, at SAS og Cimber er selvstændige juridiske personer, og at det følger af arbejdsretlig praksis, at en juridisk persons overenskomstindgåelse som udgangspunkt ikke forpligter en anden juridisk person, heller ikke et søsterselskab eller andet selskab i samme koncern. Efter bevisførelsen lagde Arbejdsretten til grund, at SAS og Cimber også efter overdragelsen af fly og kabinepersonale havde selvstændige ledelser og hver sit personale, samt at selskaberne havde forskelligt forretningsmæssigt område, idet Cimbers drift var målrettet korte, regionale flyruter, mens driften af SAS primært var indrettet på længere, herunder interkontinentale ruter. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at overdragelsen af aktiviteterne fra SAS til Cimber var driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der ved overdragelsen skete et arbejdsgiverskifte for det overdragne personale. Det var efter bevisførelsen ikke godtgjort, at overdragelsen havde til formål at omgå CAU's overenskomst med SAS, eller at der i øvrigt var en sådan arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber, at overdragelsen ikke kunne anses for reel. Overdragelsen af aktiviteterne fra SAS til Cimber var derfor omfattet af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse, og Cimber havde været berettiget til at frasige sig overenskomsten med CAU som sket. De indklagede selskaber blev derfor frifundet.