Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 15-03-2017

Sag nr. AR2016.0188 og AR2016.0189 Marianne Højgaard Pedersen

LC for Danmarks Lærerforening mod KL for Billund Kommune m.fl. og LC for Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening mod Moderniseringsstyrelsen for Fredericia Realskole

Ansatte, som på tidspunktet for en lockout var fritstillede, var ikke berettigede til løn i lockoutperioden

Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen varslede i slutningen af februar 2013 lockout over for en række kommunalt og statsligt overenskomstansatte lærere. Lockoutvarslet fra Kommunernes Landsforening omfattede ifølge sin ordlyd ansatte lærere, mens Moderniseringsstyrelsens varsel omfattede lærere, der var beskæftigede eller senere tiltrådte beskæftigelse. Lockouten trådte i kraft den 1. april 2013 og sluttede den 26. april 2013.

Sagerne angik, om 29 lærere, som var fritstillede på tidspunktet for lockouten, var omfattet af lockouten. Herunder angik sagerne, om lærerne var berettigede til løn i lockoutperioden.

Arbejdsretten fastslog, at lærerne var omfattet af lockouten, da deres ansættelsesforhold fortsat bestod i fritstillingsperioden, selv om deres pligt til at udføre arbejdsopgaver for arbejdsgiveren var ophørt. Arbejdsretten udtalte herved bl.a., at de fritstillede lærere måtte anses for omfattet af formuleringerne i lockoutvarslerne om, at konflikten rettede sig mod henholdsvis ansatte og beskæftigede lærere, og at arbejdsgiverens tilkendegivelser over for og aftaler med de enkelte fritstillede lærere om, at de modtog løn under fritstillingen, ikke kunne anses for at angå en lockoutsituation. Situationen kunne ligeledes ikke sidestilles med den retsstilling, der gælder ved overenskomststridig arbejdsstandsning. De fritstillede lærere var på denne baggrund ikke berettigede til løn i lockoutperioden.