Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 30-05-2017

Sag nr. AR2016.0083 Lars Hjortnæs

LO for 3F mod DA for DMA

Overskridelse af frist for indlevering af svarskrift i en faglig voldgiftssag udgjorde et overenskomstbrud, der var bodspådragende

Sagen angik, om indklagede skulle betale bod for et begået overenskomstbrud ved ikke rettidigt at have fremsendt svarskrift i en faglig voldgiftssag gennemført efter reglerne i Fællesoverenskomst for Provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2014-2017.

Hovedforhandling i voldgiftssagen var i september 2015 blevet berammet til den 3. december 2015 kl. 14.30. Klageskriftet med bilag blev sendt pr. e-mail den 10. november 2015, og svarskrift med bilag blev sendt pr. e-mail den 24. november 2015 omkring kl. kl. 10.30. Opmanden fandt ved en efterfølgende formalitetsafgørelse, at svarskriftet skulle have været sendt senest den 23. november 2015 for at være rettidigt, hvorfor svarskriftet var sendt for sent.

Arbejdsretten fandt, at den omhandlede fristregel i overenskomsten ikke var uklar eller i øvrigt gav anledning til særlig fortolkningstvivl. Da der ikke var oplyst omstændigheder, der kunne anses for undskyldende, fandt Arbejdsretten, at bod for overenskomstbrud var forskyldt. Det forhold, at den pågældende voldgiftssag ikke var blevet begæret udsat af klager, talte ikke for bortfald af eller for en lavere bod, idet en beslutning herom ikke kun vil bero på den pågældende parts vurdering af forsinkelsens betydning. Boden blev fastsat til 10.000 kr.