Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-05-2017

Sag nr. FV2016.0198 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund mod Glarmesterlauget i Danmark for Schlæger A/S

Det fastslås, at der skal betales overenskomstmæssigt tillæg til lønnen uanset, om der er indgået anden aftale herom. Henset til overenskomstens historie og ordlyd kan § 3, stk. 6 ikke fortolkes på en måde, som kan føre til et andet resultat. Bestemmelsens ordlyd gør ligeledes, at der er hjemmel til at aftale overarbejde mellem mester og svend, men ikke mellem mester og elev. Grundet overenskomstens løbende ændringer er der opstået usikkerhed om forståelsen af § 3, stk. 6, og afgørelsens første del, om betaling af tillæg ved overarbejde, vil derfor kun have virkning for fremtiden.