Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-11-2017

Sag nr. FV2017.0005 Jytte Scharling

FOA – Fag og Arbejde mod KL for Aalborg Kommune

Pligten til underretning af hovedforbund ved påtænkt uansøgt afsked efter overenskomstens § 20, stk. 3, indtræder først samtidig med, at den ansatte partshøres i henhold til forvaltningsloven.

Bestemmelsen fandt dermed ikke anvendelse ved indgåelse af en fratrædelsesordning, da ledelsens tilkendegivelser på mødet ikke kunne sidestilles med en mundtlig partshøring.