Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2017

Sag nr. FV2016.0128 Lars Hjortnæs

CO-Industri for Dansk El-Forbund for nogle medlemmer af forbundet mod DI Overenskomst I for MB Networks A/S under konkurs

Ikke overenskomststridigt, at en virksomhed indgik en lokalaftale, hvorefter pensionsbidraget blev nedsat. Ifølge overenskomsten kunne nyoptagede virksomheder videreføre en etableret firmapensionsordning, hvis denne som minimum svarede til det overenskomstfastsatte pensionsbidrag. I forlængelse heraf blev det ikke anset som en hensigt ved udformningen af overenskomsten, at nyoptagede virksomheder skulle afskæres fra at indgå lokalaftaler om bidragssatserne, så længe satserne blev fastsat inden for rammerne af overenskomstens regler om pensionsbidrag.