Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-01-2018

Sag nr. FV2017.0143 Børge Dahl

BJMF mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Begæring om fristforlængelse og omberammelse af hovedforhandling kunne ikke tages til følge, da der ikke var påberåbt særlige grunde hertil.