Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 11-04-2019

Sag nr. AR2018.0122

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for CityJet A/S

Flyselskabs indførelse af sygefraværspolitik udgjorde ikke misbrug af ledelsesretten

Sagen angik, om en sygefraværspolitik, som CityJet A/S indførte efter at have overtaget Cimber A/S's virksomhedsdrift, udgjorde misbrug af ledelsesretten.

Arbejdsretten udtalte, at ledelsesretten efter arbejdsretlig praksis skal udøves sagligt, driftsmæssigt velbegrundet og proportionalt.

Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at den omtvistede sygefraværspolitik blev indført af CityJet i en periode, hvor der omkring CityJets overtagelse af Cimber A/S havde været et usædvanligt højt sygefravær blandt personalet med mange kortvarige sygemeldinger og flere tilfælde, hvor flypersonalet havde sygemeldt sig kort før, de skulle møde. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at dette kunne skabe væsentlige driftsmæssige problemer for virksomheden i lyset af dens forpligtelser i flytrafikken.

Arbejdsretten udtalte, at det efter bevisførelsen ikke var godtgjort, at sygefraværspolitikken blev indført med et formål om at presse medarbejderne til at gå på arbejde, selv om de var syge. Arbejdsretten udtalte endvidere, at det ikke var godtgjort, at virksomheden ved den samlede sygefraværspolitik eller enkeltdele heraf havde handlet utilbørligt over for medarbejderne og dermed misbrugt sin ledelsesret.