Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-12-2019

Sag nr. FV2017.0103 Lars Hjortnæs

Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU) mod Moderniseringsstyrelsen

Efter ordlyden af de omtvistede bestemmelser indtræder pligten til at orientere den forhandlingsberettigede organisation kun, når en medarbejder afskediges. Orienteringspligten indtræder derfor ikke, hvis den ansatte accepterer et tilbud om ansættelse på ændrede arbejdsvilkår, der udgør en væsentlig ændring af det hidtidige ansættelsesforhold, og hvor den ansattes afvisning af tilbuddet ellers ville være en afskedigelse af den ansatte.