Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-02-2019

Sag nr. FV2017.0106 Poul Dahl Jensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II for ISS Facility Services A/S

Serviceoverenskomstens § 1, stk. 10, kan ikke forstås på den måde, at der uden lokalaftale herom alene kan pålægges medarbejderne at holde én selvbetalt pause i løbet af en arbejdsdag, og at varigheden af denne pause ikke kan overstige 30 minutter. Bestemmelsen er således ikke til hinder for, at ISS ved ensidig beslutning har pålagt sine medarbejdere at holde to selvbetalte pauser af en halv times varighed i løbet af en arbejdsdag på 10 timer eller mere.

Der forelå ikke retsfortabende passivitet, selvom 14-dages fristen efter Serviceoverenskomstens § 36, stk. 3, var overskredet, da der er tale om en procedureregel, hvor tilsidesættelse af reglen ikke i sig selv kan føre til, at adgangen til at få tvisten behandlet ved en faglig voldgift fortabes, og klager var ikke fremkommet med tilkendegivelser, der har givet indklagede grund til at tro, at sagen var opgivet eller frafaldet.