Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 14-01-2019

Sag nr. AR2018.0044

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Handson IVS

Betaling af pensionsbidrag

Sagen angik, om to medarbejdere havde krav på efterbetaling af eget pensionsbidrag på 4 % af deres løn fra første ar­bejds­dag, samt om den indklagede virksomhed skulle betale en bod.

Retsformanden udtalte, at arbejdsgiveren som udgangspunkt har pligt til at efterbetale mang­len­de pensionsbidrag, og at mulig­he­derne for at fravige udgangspunktet er begrænsede, hvis forpligtelsen til at indbetale til en pen­­sions­ordning er baseret på en kollektiv overenskomst. Retsformanden fandt, at der ikke var oplyst omstændigheder, der kunne føre til en fravigelse af udgangspunktet, hvorfor medarbejderne var berettiget til at få indbetalt deres eget pen­si­onsbidrag. Retsformanden bemærkede, at virksomheden ikke havde godtgjort, at medarbejderne havde afgivet urigtige oplysninger, eller at sådanne urigtige oplysninger var afgivet forsætligt eller groft uagtsomt.

Retsformanden fandt endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at pålægge virksomheden en bod, idet retsformanden ikke efter bevisførelsen kunne se bort fra, at virksomheden var i god tro om, at medarbejderne ikke var omfattet af en pen­­­sionsordning inden ansæt­telsen. Retsformanden lagde endvidere vægt på, at virksomheden havde erkendt at skulle betale arbejdsgiverbidraget fra an­sæt­telsens start og i øvrigt havde tilkendegivet, at virksomheden ikke vil kræve den for meget udbetalte løn tilbage samt at det ikke var fuldstændigt klart under hvilke særlige omstæn­digheder det førnævnte udgangspunkt kunne fraviges, ligesom de arbejdsretlige afgørelser, som parterne havde fremlagt, var modstridende i denne henseende.